Facultatea de Drept a ASE a început înscrierile pentru programul postuniversitar de Drept Fiscal al Afacerilor, ediția 2023-2024. Programul postuniversitar „Drept Fiscal al Afacerilor” se află la a-4-a ediție, activitățile de predare desfășurându-se online și în campus, în parteneriat cu Camera Consultanților Fiscali din România.

Prezentul curs oferă posibilitatea echivalării numărului de ore de pregătire profesională efectuate în limita orelor obligatorii de pregătire profesională anuală în cadrul Camerei Consultanților Fiscali, dar și în cadrul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România.

Având în vedere structura planului de învățământ, dar și reputația deosebită a lectorilor care ne onorează prin implicarea în proiect, în baza acordului încheiat de către Academia de Studii Economice din București cu Camera Consultanților Fiscali, cursanților care promovează programul de studii postuniversitare ”Dreptul fiscal al afacerilor” le sunt recunoscute următoarele facilități:

1. susținerea examenului pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent sub formă de interviu (în temeiul Hotărârii Camerei Consultanților Fiscali nr. 10/2021 privind completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, publicată în ”Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 701 din 15 iulie 2021);

2. solicitarea echivalării numărului de ore de pregătire profesională efectuate în cadrul acestui curs în limita orelor obligatorii de pregătire profesională anuală (în baza Hotărârii nr. 9/2021 pentru modificarea Programului de pregătire profesională continuă, publicată în ”Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 701 din 15 iulie 2021).

Formația de studiu trebuie sa fie de minim 30 de cursanți.

Activitatile se vor desfășura în special online, cu intalniri in campus cu lectorii si invitati speciali la sfarsit de modul, cu posibilitatea de transmitere streaming.

160 ore de pregătire profesională
nivel: intermediar/avansat
destinatari: juriști, economiști

Faza I – Noiembrie 2023-Martie 2024

Teoria generală a dreptului fiscal: prof univ. dr. Radu Bufan
Reglementarea impozitării nerezidenților: dr. Mirela Violeta Buliga, drd. Mădălina Cotruț, Mihaela Davidovici
Impozitarea companiilor: prof. univ. dr. Radu Bufan, conf. univ. dr. Mirela Păunescu, Cristian Stoina
Procedura Prețurilor de Transfer: Daniel Iovescu, drd. Mihai Lupu

Faza II – Martie 2024 – Iunie 2024

Regimul juridic al TVA: Mariana Vizoli, Cristian Rădulescu, dr. Vladimir Marinescu
Drept fiscal al Uniunii Europene în materia impozitării directe: dr. Mirela Violeta Buliga, drd. Mădălina Cotruț, prof. univ.dr. Jacques Malherbe
Drept procesual fiscal: Tanti Anghel, Mihai Brăgaru, dr. Doru Dudaș
Contencios Fiscal: dr. Marius Ezer

Faza III– Examen final absolvire program postuniversitar – Iunie 2024 (campus)

ÎNSCRIERI

Cursanți înscriși

Înscrierea la programul de studii postuniversitar “Drept fiscal al afacerilor” se face online la adresa de email postuniversitare@drept.ase.ro, încărcând următoarele documente (copii în format .pdf sau .jpeg/.jpg, unde este cazul):

 • fișa tip de înscriere, semnată, disponibilă la secretariatul facultății și în format electronic pe:

 https://drept.ase.ro/dreptfiscalalafacerilor/

 • Copie de pe diploma de licență şi suplimentul la diploma de licență (sau documente echivalente cu acestea). Absolvenţii care au promovat examenul de finalizare în 2023 vor încărca, în copie, adeverinţa care atestă finalizarea studiilor universitare de licență;
 • Copie de pe diploma de bacalaureat și foaia matricolă (sau documente echivalente cu acestea).
 • În cazul pierderii, distrugerii totale sau parțiale a diplomei de licență / bacalaureat sau plastifierii acesteia, copia documentelor care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei de licență;
 • Copia certificatului de naştere;
 • Copia buletinului/cărții de identitate;
 • Copia adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de o altă unitate autorizată, care să ateste că este apt pentru a urma programul la care solicită înscrierea;
 • Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul).
 • Copia chitanței care atestă plata taxei de înscriere, în valoare de 125 lei. (Cf. Metodologiei privind taxele aplicate în ASE București)
 • Declarația de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

Taxa de înscriere nu este returnabilă, excepție face situația în care nu se organizează programul de studii, în anul universitar respectiv.

Dacă solicitantul dorește să rămână în așteptare pentru formarea unei grupe în anul universitar următor, trebuie să reînnoiască fișa de înscriere, taxa de înscriere rămânând valabilă.

Înscrierea online a candidaților se face pe baza datelor din certificatul de naștere, respectiv numele, inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) și prenumele candidatului.

În condițiile îndeplinirii acestor formalități, candidatul rămâne în așteptare până la întrunirea numărului minim de cursanți, urmând ca secretariatul să-i comunice data începerii cursurilor.

Depunerea dosarului de înscriere la programul postuniversitar confirmă acceptarea completă din partea solicitanților a prevederilor Metodologia privind înscrierea și admiterea la programenle universitare de formare și dezvoltare profesională continuă.

De asmenea, pe parcursul studiilor postuniversitare, cursanții trebuie să cunoască și să respecte prevederile Regulamentului privind activitatea didactică la programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă.

Vă rugăm a completa fișa de înscriere și trimite pe email la postuniversitare@drept.ase.ro sau depune fizic la secretariatul facultății din Pta Romana nr. 6, sector 1, sala 0005

FISA INSCRIERE cursuri postuniversitare Drept Fiscal al Afacerilor

Vă rugăm a completa declarația de consimțămând și trimite pe email la postuniversitare@drept.ase.ro sau depune fizic la secretariatul facultății din Pta Romană nr. 6, sector 1, sala 0005

 Declaratie de consimtamant_Drept Fiscal al Afacerilor

LECTORI

Radu Bufan

Radu Bufan

prof. univ. dr.

  • prof. Radu Bufan este unul din cei mai buni și mai renumiți specialiști în domeniul dreptului fiscal, având o experiență extensivă în domeniul dreptului fiscal dobândită în calitate de expert legal, avocat și consultant fiscal;
  • Radu Bufan a fost consultant al Parlamentului României cu ocazia rescrierii Codului Fiscal și Codului de Procedură Fiscală (2015) și a fost membru al echipei constituite la nivelul Ministerului de Finanțe pentru rescriere ambelor Coduri (2012-2015);
  • Radu Bufan a acționat în calitate de consultant pentru diferite organe ale statului (ministere) în numele Statului Român în litigiile de arbitraj internațional de pe lângă CCI Paris; 
  • Este Profesor la Facultatea de Drept a Universității de Vest Timişoara unde predă atât drept fiscal cât și dreptul insolvenței; în perioada 2012-2018 a fost inițiatorul și coordonatorul Masterului de Drept Fiscal de la Facultatea de Drept, Universitatea București iar începând cu anul 2020 este Profesor și la Academia de Științe Economice București. Este organizator al Conferinței anuale de Drept Fiscal, organizată de Facultatea de Drept, Universitatea București și Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Timișoara, etc. 
  • Radu Bufan a fost președinte al International Fiscal Association – Filiala Romania, coordonator al Codului fiscal comentat (2008) publicat de Wolters Kluwer, autor și coordonator al Tratatului de Drept Fiscal, Volumul 1, autor și coordonator al Tratatului de Drept Fiscal, Vol. 2. Drept Fiscal al Uniunii Europene, publicate de editura Hamangiu, autor a numeroase articole în domeniul dreptului fiscal publicate în România și în străinătate. 
  • Senior Manager la Coopers & Lybrand și PwC între 1993-2002, unde a participat la mai mult de 30 de misiuni de due diligence financiar. 
  Mirela Buliga

  Mirela Buliga

  Avocat

   • Mirela Buliga este avocat definitiv în Baroul București având o experiență de peste 14 ani în domeniul consultanței fiscale și în reprezentarea clienților în litigii fiscale de drept fiscal material (drept fiscal intern, drept fiscal internațional și drept fiscal al Uniunii Europene) și procedural. 
   • În perioada 2012-2018 a fost cadru didactic asociat al Facultății de Drept, Universitatea București unde a predat disciplinele de „Impozitarea nerezidenților” și „Drept fiscal al Uniunii Europene” în cadrul Masterului de Drept fiscal iar în perioada 2016-2018 a predat disciplina de „Convenții de Evitare a Dublei Impuneri” la nivelul studiilor masterale în cadrul Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest, Timișoara. 
   • Începând cu anul universitar 2020-2021 este cadru didactic asociat al Academiei de Științe Economice din București. 
   • Mirela Buliga este membru al International Fiscal Association – Filiala Romania, autor /coautor al unor cărți, articole, studii și comentarii apărute în reviste de prestigiu, în principal în domeniul dreptului fiscal. De asemenea, Mirela este lector în cadrul conferințelor de drept fiscal. 
   • Este co-autor al Tratatului de Drept Fiscal Vol. II. Drept Fiscal al Uniunii Europene, publicat în anul 2018 de Editura Hamangiu. De asemenea, Mirela este autor al capitolului referitor la Legislația Fiscală în domeniul aviației publicat de L2b Aviation și care acoperă 28 de jurisdicții. 
   • Este absolventă a Facultății de Drept a Universității de Vest, Timișoara și a Masterului de “Dreptul afacerilor” din cadrul aceleiași facultăți. Începând cu anul 2012 este doctor în drept fiscal (magna cum laude) al Facultății de Drept, Universitatea de Vest  din Timișoara. 
   Marius Ezer

   Marius Ezer

   lect. univ. dr.

    • Cu o experiență profesionala de peste 14 ani, acord asistență și reprezentate juridică companiilor internaționale sau locale sau instituțiilor financiare în legătură cu proceduri complexe de insolvență, drepturile creditorilor şi recuperarea de bunuri precum si litigii fiscale complexe. În plus, asist clienți în soluționarea disputelor privind reorganizări corporative, dispute legate de contracte de finanțare pentru dezvoltarea de proiecte imobiliare sau punerea în aplicare a contractelor de închiriere, precum şi rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a unor contracte de tip FIDIC.

    • Marius deține un doctorat (Ph.D) (din 2012) în dreptul muncii și sunt asistent universitar de dreptul muncii în cadrul Academia de Științe Economice București.

    • Marius Ezer este Partener în cadrul Departamentului de Soluționare a Litigiilor din 2017. De asemenea, sunt membru al Centrului de Excelență în Litigii Fiscale al NNDKP (CELF).

    • El este membru al baroului București din 2006.
    Mihaela Davidovici

    Mihaela Davidovici

    Consilier

    • Doamna Mihaela Davidovici are o vastă experiență în structurile Ministerului Finanțelor Publice, fiind specializată în impozitarea nerezidenților. A participat la procesul de legiferare și de transpunere a legislației europene în materia impozitării nerezidenților. De asemenea, de dată recentă a fost implicată în procesul de implementare a proiectului Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) al OCDE și, în special, a Instrumentului Multilateral ce va modifica convențiile de evitare a dublei impuneri începând cu anul 2024.
    • Mihaela Davidovici este o prezență apreciată la conferințele și evenimentele fiscale dar și la cursurile de pregătire profesională organizate de Camera Consultanților Fiscali în domeniul impozitării nerezidenților.
    Tanți Anghel

    Tanți Anghel

    consultant fiscal

    • Este consultant fiscal independent si presedinte al Comitetului pentru probleme profesionale din cadrul Camerei Consultantilor Fiscali, fiind implicata in activitatea de consultanta fiscala, sustinerea de seminare si conferinte pe probleme de fiscalitate.

    • A avut o cariera de 39 de ani in cadrul Ministerului Finantelor Publice, unde a indeplinit mai multe functii, printre care director, director general adjunct, director general al Directiei generale de legislatie Cod procedura fiscala, reglementari nefiscale si contabile. A coordonat echipele care au redactat atat Codul de procedura fiscala 2003, cat si Codul de procedura fiscala 2015.
    • Anterior a coordonat si activitatile de redactare a actelor normative in domeniul procedurii fiscale, cum ar fi colectarea veniturilor statului, inregistrarea fiscala, controlul fiscal si declararea impozitelor si taxelor si a participat la elaborarea legislatiei privind impunerea globala a persoanelor fizice.
    • Are studii economice si juridice si a absolvit un DESS la Universitatea Paris-Dauphine, Franta.
    • De asemenea a publicat diverse articole dedicate procedurii fiscale in reviste precum: Revista de drept comercial, Revista finante publice si contabilitate, Revista romana de fiscalitate, Monitorul fiscalitatii internationale, Curierul fiscal, Taxe, Finante, Contabilitate, Consultant fiscal, Revista romana de drept al afacerilor.
    Mariana Vizoli

    Mariana Vizoli

    consultant fiscal

    • Mariana Vizoli a avut o carieră de 18 ani în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, unde a îndeplinit mai multe funcţii, printre care director, director general adjunct, director general al Direcţiei generale de legislaţie Cod fiscal şi reglementări vamale şi secretar de stat pe probleme de fiscalitate. În perioada respectivă a făcut parte din grupurile de lucru organizate pentru asimilarea aquis-ului comunitar în legislaţia naţională.

    • A coordonat elaborarea Documentului de poziţie a României – Fiscalitate – TVA, necesar pentru aderarea la Uniunea Europeană. Ulterior a coordonat modificarea Codului fiscal pentru a transpune directivele în domeniul TVA la data aderării în cadrul unui proiect finanţat din fonduri PHARE.

    • Doamna Vizoli a coordonat procesul de rescriere a noului Cod fiscal şi a tuturor actelor normative date în aplicarea Codului fiscal – Titlul VII – TVA: norme metodologice, ordine ale ministrului finanțelor publice.

    • A susţinut numeroase conferinţe şi seminare pe probleme de fiscalitate, atât pentru instruirea inspectorilor fiscali din A.N.A.F., cât şi cu reprezentanţi ai mediului de afaceri, organizate de Camera Consultanților Fiscali, CECCAR, Camera de Comerţ şi Industrie, alţi organizatori de evenimente/formare profesională.

    • A fost membră în Comisia Fiscală Centrală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi reprezentant al României la Comitetul fiscal al UE în perioada 2005-2016.

    • În prezent este consultant fiscal independent, colaborator cu firma Soter&Partners, membru în Consiliul Superior al Camerei Consultanților Fiscali, fiind implicată în activitatea de consultanţă fiscală, susţinerea de seminare şi conferinţe pe probleme de fiscalitate.

     

    • Reprezintă Camera Consultanților Fiscali la şedinţele CFE (Confederația Fiscală Europeană), unde se dezbat, printre altele, proiectele de directive elaborate de Comisia Europeană şi se analizează modul de aplicare a deciziilor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
    Jacques Malherbe

    Jacques Malherbe

    Prof.univ.dr.hc.

    • Profesorul Jacques Malherbe si-a inceput activitatea academica in anul 1966, perioada in care, in Vestul Europei si in SUA au fost puse bazele dreptului fiscal ca disciplina stiintifica de sine statatoare, periaoda in care aceasta s-a impus in curricula marilor universitati din lumea libera. Astfel, numai  in deceniul al 8-lea al sec XX  profesorul Jacques Malherbe a publicat un numar de 14 lucrari de drept fiscal international, dedicate unor probleme care au conturat noul domeniu al dreptului, „cucerit” de la economisti: problema preturilor de transfer si alocarii profitului intre diferite state, fuziunile pe plan international si efectele lor fiscale, planificarea fiscala, etc.

    • Profesorul Jacques Malherbe, la origine specialist in dreptul comercial, care nu a abandonat aceasta ramura a dreptului, s-a consacrat studiului si promovarii dreptului fiscal nu doar in tara sa de origine-Belgia si in universitatea catolica de la Louvain, dar, datorita celor 6 limbi moderne le care le vorbeste si pregatirii de la Harvard, s-a afirmat ca un pionier al domeniului atat in Europa cat si de cealalta parte a Atlanticului, in special in America de Sud. Astfel, pe tematicile cele mai diverse ale dreptului fiscal international si a efectelor planetare ale acesteia a publicat un numar de cca 100 de articole, iar pe problemele de drept fiscal al UE un numar de inca cca 50 de articole, dintre cele peste 250 care-i sunt atribuite.

     

    • Diversitatea temelor dreptului fiscal abordate in lucrarile stiintifice ale profesorului Jacques Malherbe acopera practic cele mai importante subiecte ale domeniului, astfel incat putem afirma ca, numai din lucrarile sale s-ar putea constitui o baza documentara de referinta a masteratului de drept fiscal de la Facultatea de drept.

     

    • Nu trebuie omise si numeroasele sale studii de drept comparat, in special de drept belgian si francez, precum si analizele implicatiilor in dreptul  intern ale  principalelor surse de drept  fiscal ale UE.

     

    • Competentele sale au fost solicitate de catre o serie de organizatii si insitutii, comitete de experti, care au pregatit reforme fiscale ample, modele de conventii internationale in domeniul fiscal, dintre care putem remarca: participarea la lucrarile Academiei Regale de Legislatie si Jurisprudenta din Madrid (Spania); participarea la consultatiile nationale privind reforma judiciara din Mexic; participarea in Comitetul de experti desemnat de Institutul latino-american de drept fiscal in vederea pregatirii unui model de Tratat privind dubla impozitare pentru America Latina; pariciparea la lucrarile din cadrul Grupului prinvind Guvernanta Intreprinderilor de la Universitatea Complutense din Madrid; participarea in Comisia de reforma fiscala infiintata de catre Ministerul de Finante din Belgia (perioada 2013-2014); participarea in Comisia de reforma fiscală infiintata la initiativa Miscarii reformatoare a Prim-ministrului din Belgia (2015).

     

    • Pentru a ilustra impactul activitatii sale la nivelul Uniunii Europene, aratam ca profesorul Jacques Malherbe a coordonat si actualizat un studiu de mare interes solicitat de catre Parlamentul European, intitulat “Impactul deciziilor Curtii de Justitie a Uniunii Europene in materia impozitelor directe” – studiu realizat a solicitarea Comitetului Economic si de Afaceri Monetare.

     

    • Aceste recunoasteri institutionale ale prestigiului profesorului Jacques Malherbe au apartut in urma imensei sale opere stiintifice, care numara 13 carti publicate in Europa si America de Sud dar si peste 250 de articole publicate, inclusiv in SUA.

     

    • Profesorul Jacques Malherbe a activat timp de 15 ani ca membru si vicepresedinte al Comitetului Stiintific Permanent al International Fiscal Association, organizatie care reuneste peste 11.000 de specialisti din peste 100 de tari, calitate in care a participat la organizarea a numeroase congrese mondiale, supervizand calitatea stiintifica a materialelor prezentate si publicate cu aceste ocazii. Avand in vedere numarul restrans de membri ai acestui Comitet, statulul de membru/vicepresedinte al sau timp de 15 ani intr-o organizatie mondiala ce reuneste un astfel de numar de specialisti  constituie o referinta pe care doar extrem de putini membri ai comunitatii academice nationale o pot invoca .

     

    • In materia dreptului comercial, care este recunoscuta ca cea mai apropiata sursa moderna a dreptului fiscal, profesorul Jacques Malherbe a condus realizarea un studiu de mare rasunet al dreptului societar belgian si comunitar, de cca. 1500 de pagini, reeditat cu regularitate si intitulat Drept societar – Drept comunitar – Drept belgian, in prezent aflat la editia a 4-a.

     

    • In prezent dl. profesor Jacques Malherbe detine calitatea de specialist in Drept fiscal si Drept societate in cadrul firmei de avocatura Simont Braun. De asemenea dl profesor a avut calitatea de partener în cadrul societatii Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick in periada 2006 – 2016.

     

    • Jacques Malherbe este singurul « Senior Statesman » in drept fiscal recunoscut de catre Chambers & Partners in anul 2017. De asemenea, domnia sa  a fost recunoscut ca si un “Leading Individual” de către Legal 500.

     

    • Profesorul Jacques Malherbe este, din 2011, doctor Honoris Causa al primei universitati de pe continentul american, si anume Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Universidad del Peru, Decana de America), asa cum rezulta din documentele depuse la dosar. Aceasta distinctie a fost acordata tocmai avand in vedere aria deosebit de intinsa pe care lucrarile si contributiile stiintifice ale profesorului Malherbe sunt cunoscute.
    Mădălina Cotruț

    Mădălina Cotruț

    Avocat

    • Cotruț Mădălina este avocat definitiv în cadrul Baroului București, având o experiență de peste 17 ani în consultanță fiscală, specializându-se în fiscalitate internațională.
    • Cotruț Mădălina a lucrat pentru Big Four și pentru o prestigioasă societate de avocatură oferind consultanță societăților multinaționale și clienților români privind impozitarea fiscală potrivit Codului Fiscal coroborat cu tratatele pentru evitarea dublei impuneri aplicabile și a directivelor europene, obținerea de soluții fiscale individuale anticipate, revizuirea contractelor comerciale din punct de vedere fiscal, asistență în fața autorităților fiscale și redactarea de contestații la rapoartele de inspecție fiscală.
    • În Amsterdam, a lucrat la International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), unde a revizuit rapoartele fiscale aplicabile în diferite țări din lume, a coordonat proiecte de fiscalitate implementate în mai multe state, a ținut cursuri de fiscalitate internațională atăt pentru reprezentați ai autorităților fiscale cât și pentru clienți din mediu de afaceri și a supervizat colecția de rezumate privind decizile Curții de Justiție a Uniunii Europene.
    • Cotruț Mădălina a lucrat ca expert în fiscalitate internațională pentru un proiect implementat de Banca Mondială în Albania și pentru Comisia Europeană a elaborat cursuri online pentru transpunerea conceptelor fiscale pe înțelesul tinerilor.
    • În 2015 și 2016 a fost visinting lecturer la Programul de Master în Fiscalitate Internațională (Nivel Avansat) organizat de Universitatea din Amsterdam (UvA).
    • Începând cu anul universitar 2020-2021 este cadru didactic asociat al Academiei de Științe Economice din București predând impozitarea nerezidenților și dreptul fiscal al Uniunii Europene privind impozitele directe.
    • Din 2021 este doctorand la Universitatea de Vest din Timișoara unde a început o activitate de cercetare privind elaborarea unui manual de aplicare și interpretare a tratatelor pentru evitarea dublei impuneri încheiate de România cu alte state.
    • Ca activitate publicistică, trebuie menționată contribuția adusă prin comentarea Codului Fiscal publicat online de Wolters Kluwer, dar și numeroase articole publicate în prestigioase reviste la nivel european sau internațional, precum și prezentări asupra diverselor teme fiscale, susținute atât în România, cât și în străinătate.
    Stoina Cristian-Nicolae

    Stoina Cristian-Nicolae

    Consultant fiscal

    • Stoina Cristian Nicolae este licențiat în drept și în Științe Economice, având o specializare în economia turismului și a serviciilor. A obținut titlul de doctor în cadrul Academiei de Studii Economice din București, cu teza de doctorat „Risc și incertitudine în investiții”. Și-a continuat mai apoi specializarea prin diverse programe postuniversitare, printre care cel asupra Guvernării Corporatiste de la Universitatea Politehnică din Catalunya, Barcelona.
    • Stoina Cristian este membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, membru al Camerei Consultanților Fiscali din România, dar și membru al International Fiscal Association.
    • În calitatea de consultant fiscal, a lucrat atât în sectorul public cât și în sectorul privat. În sectorul public, a lucrat ca șef al biroului financiar contabil în cadrul Ministerului Apărării Naționale, dar și în Ministerul Finanțelor Publice, ca director executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice al Municipiului București și ca și Consilier Superior asupra Fondului Național de Pre-aderare la UE. A continuat mai apoi în cadrul Curții de Conturi a României, în calitate de consilier de conturi și șef de departament. Este de asemenea expert independent pe probleme economico-financiare, publicat în tabloul Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate.
    • În domeniul privat, a lucrat pentru mai multe societăți de consultanță fiscală, fie calitate de consilier management, fie în calitate de administrator sau consultant fiscal.
    • Stoina Cristian are o lungă carieră didactică, în care a colaborat cu numeroase Universități din București și din Sibiu. În calitatea sa de lector a predat discipline precum: Management contabil și fiscal, contabilitatea societăților comerciale, bazele contabilității sau finanțe publice, la Facultăți cu profil specific.
    • Domnul Nicolae a participat la mai multe sesiuni de comunicări științifice, în calitate de speaker, dar a și publicat numeroase articole de impact, atât în ziare de largă circulație, dar și în cadrul revistelor de specialitate din domeniul financiar-fiscal, precum Revista Română de Fiscalitate, Revista Română de Statistică sau Budgetary Research Review.
    Marinescu Vladimir Daniel

    Marinescu Vladimir Daniel

    Avocat

    • Marinescu Vladimir Daniel este avocat definitiv, dar și membru al International Fiscal Association și membru al International Police Association. În calitatea sa de avocat are o vastă experiență în consultanța și reprezentarea clienților în special în domenii precum TVA, taxe vamale, optimizarea fiscală, dar și reprezentarea în fața autorităților competente în cazuri precum evaziunea sau frauda fiscală sau recuperarea de creanțe fiscale internaționale. 
    • Marinescu Vladimir Daniel este licențiat în drept, cu un masterat în dreptul afacerilor și doctoratul absolvit la Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara. 
    • Carierea didactică și-a început-o ca și asistent universitar în cadrul Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor la Universitatea de Vest din Timișoara, în cadrul departamentului de finanțe. Mai apoi, a devenit director de cursuri în catedra de drept public și șeful biroului de drept fiscal din cadrul Academiei de Drept European din Trier, Germania. În această poziție, a organizat catedra de drept public, dar a și participat și a organizat numeroase conferințe internaționale de prestigiu, precum Conferința în materia protecției datelor cu caracter personal din Paris, organizată în colaborare cu Curtea de Casație a Franței. 
    • Avocatul Marinescu a fost redactor și este colaborator permanent a trei reviste din domeniul fiscal: Revista Monitorul Fiscalității Internaționale, Revista Română de TVA și Revista Curierul Fiscal. În cadrul acestora a avut atât atribuții de administrare (precum colectarea și revizuirea de articole, stabilirea de noi contacte cu autorii din domeniu), dar și activități de cercetare. 
    • Este autorul numeroaselor articole de drept fiscal, publicate în reviste de prestigiu din domeniul fiscal, precum: Curierul Fiscal, Revista Română de Fiscalitate, Revista Română de TVA. Este coautorul Codului fiscal comentat și adnotat, precum și al Comentariului pe articole al Codului de procedură fiscală. Domnul Marinescu a fost responsabil și pentru traducerea în limba română al „Guide to the European VAT Directives”. 
    Cristian Rădulescu

    Cristian Rădulescu

    Consultant fiscal

    • Partener fondator al Taxhouse si are 20 ani de experienta in consultanta
     fiscala locala si internationala la Taxhouse si in firme globale de consultanta. El este  consultant fiscal
     autorizat  de Camera Consultantilor Fiscali, expert contabil autorizat de CECCAR si evaluator
     inregistrat ANEVAR.
    • Lucreaza cu companii multinationale si mari companii romanesti si este implicat in proiecte de  restructurari fiscale , acorda  consultanta pe probleme fiscale locale si internationale  pentru varii activitati corporatiste, expertize judiciare si extrajudiciare, revizii fiscale etc. Cristian este specializat in legislatia de TVA a Uniunii Europene si a fost activ implicat in asistenta acordata Ministerului Finantelor Publice pentru alinierea legislatiei romanesti la directivele europene, in anii 2005-2006. El este lector si speaker la numeroase conferinte si seminarii pe probleme de TVA si impozitare directa.
    • Licentiat al Facultatii de Finante si Contabilitate a Academiei de Studii Economice din
     Bucuresti
    Mihai Brăgaru

    Mihai Brăgaru

    Specialist procedura fiscală

    • Are peste 20 de ani de experiență în structurile juridice ale Ministerului Finanțelor Publice și ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală. În prezent este Șef serviciu Direcția legislație Cod procedură fiscală din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

    • A participat la procesul legislativ de elaborare a Codurilor de procedură fiscală și a legislației
     procesual fiscale.
    • Este lector la numeroase conferințe, cursuri de instruire și seminarii pe probleme de procedură fiscală. Este coautor al Codul de procedura fiscala adnotat, Editura Rosetti, București, 2006, autor al Codului fiscal si normelor metodologice, Ed. C.H. Beck, Colecția „La zi” si a peste 30 de articole, studii, comentarii, note, publicate în Revista de Drept Comercial, Curierul fiscal, Revista de Finanțe Publice si Contabilitate și Curierul Judiciar.
    • Este absolvent al Facultății de Drept, Universitatea Independenta “Titu Maiorescu” București.
     Doru Dudaș

     Doru Dudaș

     Specialist prețuri de transfer

     • A fost director general al Direcției legislație Cod fiscal din cadrul Ministerului de Finanțe în perioada
      2010-2013 dar și director general al Direcției de legislație Cod procedura fiscală, în perioada 2013- 2016 și 2017-2020. Datorită vastei sale experiențe a fost numit și în funcția de vicepreședinte al ANAF, pe care a ocupat-o în perioada aprilie 2016-aprilie 2017.

     • Din anul 2020 ocupă poziția de Director executiv al Camerei Consultanților Fiscali din Romania, fiind la curent cu diferitele inițiative legislative, cu privire la care sintetizează și exprima poziția
      Camerei.
     • Este de profesie economist, absolvent al Facultății de Științe Economice a Universității din Timişoara. A obținut titlul științific de doctor în economie în anul 2006 cu o teză centrată pe
      evoluția sistemelor fiscale.
      Daniel Iovescu

      Daniel Iovescu

      Auditor financiar

      • Partener in cadrul ABA Consulting, cu peste 20 ani de experiența în servicii de consultanță, este absolvent al Facultății de Științe Economice, specializarea Finanțe-Asigurări, din cadrul Universității de Vest din Timişoara și al masterului Dreptul Afacerilor al Facultății de Drept din Timişoara.

       Este auditor financiar, membru CAFR, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, practician în insolvență, membru UNPIR, urmând totodată cursuri în domeniul prețurilor de transfer la Londra, cu asistență din partea OCDE.

       Toate aceste calificări i-au permis o vasta practica în domenii precum: controlling & audit intern, preturi de transfer, evaluarea de active și afaceri sau consultanta în tranzacţii (fuziuni & achiziții, divizări), astfel încât, până la ora actuală, a coordonat peste 300 de proiecte de consultanta, atât pentru companii multinaționale, cat si pentru companii naționale mari.

       Desigur, acesta a și publicat o serie de articole în diverse reviste de specialitate, în domenii precum: preturi de transfer, bugetare & controlling, audit intern, fuziuni & divizări.

      Mirela Păunescu

      Mirela Păunescu

      Conf. univ. dr.

      • Mirela este conferențiar universitar doctor la departamentul de Contabilitate și Audit și predă discipline precum Taxation, Auditing sau Financial Accounting în cadrul programelor MBA, de master sau de licență. 

       Lector acreditat de organismele profesionale din România (de-a lungul timpului CECCAR, CAFR), Mirela a publicat numeroase articole în reviste de specialitate pe teme precum impozite directe și indirecte, contabilitate sau audit. 

       Mirela este membru CECCAR, CCF și ACCA și a acumulat experiență profesională de-a lungul timpului în mediu privat și public, colaborând cu societăți multinaționale și românești în domenii precum fiscalitatea, contabilitate și audit.

      Mihai Lupu

      Mihai Lupu

      Specialist prețuri transfer

      • Mihai Lupu a absolvit licența și masterul în cadrul Academiei de Studii Economice, specializându-se pe contabilitate, audit și informatică de gestiune. A obținut o specializare în Londra pentru prețurile de transfer de la prestigiosul Charted Institute of Taxation.
      • La începutul carierei sale a lucrat pentru PWC, ocupându-se de proiecte variate din sfera fiscalității, precum consultanța asupra impozitării pe profit, TVA, accize sau taxe vamale.
      • Și-a început mai apoi cariera în cadrul societății Transfer Pricing Services, mai întâi ca și consultant, apoi ca și manager și în prezent ca și director. În cadrul acestei societăți, s-a ocupat de coordonarea și redactarea documentelor specifice pentru prețuri de transfer, elaborarea studiilor de comparabilitate, stabilirea politicilor de investiție.
      • A participat la numeroase conferințe în calitate de speaker, atât la conferințe dedicate fiscalității și a redactat și publicat articole în reviste de specialitate. A participat activ la creșterea societății prin identificarea de noi oportunități de dezvoltare, dar și prin instruirea personalului acesteia.

        MODULE

        Reglementarea impozitării nerezidenților

        Cursul este axat pe două direcții principale: pe de-o parte impozitarea veniturilor obținute de nerezidenți ca urmare a desfășurării activității pe teritoriul României (dispozițiile Codului fiscal) și, pe de altă parte, analiza detaliată a convențiilor de evitare a dublei impuneri semnate de România.

        Cursul analizează principiile de impozitare a nerezidenților și clarifică conceptele esențiale de rezidență fiscală, sediu permanent, stat sursă, stat de rezidență, etc. De asemenea, este prezentată sfera de aplicare personală și materială a convențiilor de evitare a dublei impuneri, alocarea competenței de impozitare cu explicarea regulilor de impozitare primară sau exclusivă în funcție de tipologia veniturilor obținute de nerezidenți si, nu în ultimul rând, mecanismul de eliminare a dublei impuneri.

        Dreptul fiscal al Uniunii Europene în materia impozitării directe

        O pregătire temeinică în domeniu nu se poate realiza ignorând efortul comun al UE și al Statelor membre de a realiza o corelare a sistemelor fiscale naționale pentru a se asigura o transparență sporită și o mai mare eficiență și responsabilitate a impozitării directe la nivelul pieței unice. În scopul îndeplinirii acestui obiectiv, instituțiile UE dețin în domeniul impozitelor indirecte (TVA, accize etc.) o competență legislativă și executivă lărgită. 

        Prin urmare, cursanții vor aprofunda modul în care România și-a armonizat legislația internă cu legislația UE în materia impozitelor directe și, implicit, influența politicii UE asupra conținutului convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de țara noastră cu statele membre.

        Procedura prețurilor de transfer

        Includerea acestui curs în programul de studii se impune cu necesitate, astăzi mai mult decât oricând, având în vedere că prețurile de transfer au devenit un subiect obligatoriu pe agendele autorităților fiscale din întreaga lume. Practic, guvernele vor să se asigure că profiturile grupurilor sunt impozitate acolo unde au fost obținute. 

        Ca parte a UE, statul român se raliază acestui curent fiscal global, iar noile reglementări dau autorităților naționale mai multă libertate de a verifica tranzacțiile intra-grup și implicit prețurile de transfer. În acest context este absolut obligatorie cunoașterea procedurii de determinare a prețurilor de transfer, identificarea corectă a factorilor de risc care conduc la stabilirea prețurilor de transfer și adoptarea măsurilor de evitare a acestora.

        Taxa pe valoare adaugată (TVA)

        Necesitatea dedicării unui curs taxei pe valoare adăugată (TVA) pornește de la importanța acestui impozit indirect care aparține nucleului dur al sistemului fiscal, cu cea mai mare dezvoltare într-o perioadă scurtă de timp. Denumită inițial taxă pe cifra de afaceri, TVA constituie o importantă sursă de venituri bugetare, reprezentând un venit fiscal foarte avantajos datorită radamentului fiscal ridicat, bazat pe faptul că perceperea lui nu necesită cheltuieli foarte mari, are o mare stabilitate, nefiind influențat de situația economică, și se bucură de o flexibilitate ridicată întrucât cota sa poate fi majorată în funcție de nevoile bugetului.

        În cadrul cursului o atenție deosebită se acordă analizei mecanismului de funcționare a TVA în România, prin precizarea persoanelor care datorează TVA și a obligațiilor fiscale ce le revin, prin specificarea operațiunilor impozabile, a bazei de impozitare, a faptului generator și a exigibilității TVA, inclusiv menționarea operațiunilor scutite, a dreptului de deducere și măsurilor de simplificare.

        Impozitarea companiilor

        Cursul are ca obiect de studiu cea mai importantă categorie de contribuabili, anume persoanele juridice care desfășoară activități economice pe teritoriul României, denumite sintetic „companii.” Este structurat pe trei categorii de impozite : impozitul pe profit, impozitul special datorat de microîntreprinderi și impozitul aplicabil reprezentanțelor societăților străine în România.

        În analizarea detaliată a impozitului pe profit, vor fi abordate: categoriile de contribuabili ce datorează impozitul pe profit, obiectul impozitului pe profit, cota de impozit pe profit și, mai ales, modul de determinare a profitului impozabil, cu referire la „ecuația” impozitului pe profit, amortizarea, inclusiv cheltuielile și pierderile fiscale.

        O atenție deosebită se acordă obligațiilor contribuabililor legate de impozitul pe profit, anume: obligația de înregistrare, obligația de declarare și, în final obligația de plată.

        Drept procesual fiscal

        Fundamentat pe aspecte de practică judiciară, cursul de procedură fiscală urmărește analiza întregului ciclu fiscal de la momentul incipient al înregistrării fiscale a contribuabililor până la momentul stingerii obligațiilor fiscale ale acestora.

        O atenție deosebită se acordă analizei ansamblului titlurilor de creanță, atât celor explicite: decizia de impunere, declarația de impunere, documentul de evidență întocmit de contribuabil, declarația vamală, precum și titlurilor de creanță implicite.

        Un obiectiv definitoriu al cursului îl constituie aprofundarea modului de stingere a obligațiilor fiscale, cu precădere a procedurii de executare silită, a contestației la executare silită în materie fiscal și a contestării actelor administrative fiscale.

        În cadrul cursului este detaliat precizată și inspecția fiscală.

        Teoria generală a dreptului fiscal

        Această disciplină încearcă să adapteze anumite concepte și instituții de drept și la specificul dreptului fiscal, care în România nu se bucură de atenție din partea juriștilor.

        Analiza principiilor de drept aplicabile în dreptul fiscal, pe lângă principiile fiscalității prevăzute la art. 3 Cod fiscal este importantă deoarece conduce la soluții în cazurile în care textul legal nu este suficient de clar și de detaliat.

        Derivând din principiul legalității impunerii, problema surselor (izvoarelor) dreptului este analizată cu atenție în special în contextul proliferării reglementarii prin acte normative subordonate legii, cum sunt hotărârile Guvernului și Ordinele ministrului de finanțe și în special cele ale Președintelui ANAF, despre a căror legalitate se pun numeroase întrebări.

        Metodele de interpretare consacrate de teoria generală a dreptului ocupă un loc important în studiul nostru, deoarece jurisprudența începe să confirme aplicarea lor în rezolvarea anumitor spete, beneficiind și de textul art.13 Cod procedură fiscală.

        Aspecte ale aplicării legii în timp, în spațiu și asupra persoanelor sunt studiate pentru a fi utilizate apoi în detaliu și în alte discipline, în care se pune problema priorității dreptului fiscal al UE și al celui internațional. Instituția abuzului de drept, așa cum este consacrată ca Regulă generală (GAAR) la art. 11 Cod fiscal și în Regulile Speciale (SAAR) este analizată în corelație cu Directivele anti-evitare ale UE.

        Contencios administrativ fiscal

        Având în vedere formația de bază (economică) a majorității cursanților noștri, este important ca aceștia să cunoască foarte bine și faza judecătorească a disputelor cu organele fiscale, deoarece această fază constituie continuarea firească a contestației administrative prealabile.

        Cunoașterea etapelor procedurii de contencios fiscal, a termenelor de efectuare a diverselor formalități procedurale, a probatoriului specific, sunt aspecte importante reglementate de Legea nr. 554/2004.

        Analiza textelor legale dar și a jurisprudenței generate în contenciosul fiscal sunt de maximă importanță deoarece faza judiciară impune anumite rigori care, dacă nu sunt respectate în fazele anterioare, necontencioase, pot conduce nu doar la pierderea unui proces dar chiar la eșuarea încercărilor de a aduce cazul în fața instanței.

        Vom trata cu deosebită atenție și posibilitatea de a cere interpretarea unor dispoziții de drept fiscal ce izvorăsc din legislația UE, în special din Directiva TVA, prin mecanismul întrebării preliminare adresate CJUE de către instanța națională.

        De asemenea, ne vom apleca și asupra procedurii de arbitraj fiscal reglementat de Directiva 2017/1852/UE.

        TAXE

        I. Taxa pentru înscrierea la concursurile de admitere 2023
        Programe de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă
        125 lei
        II.Taxa de școlarizare minimă pentru studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă
        Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă (91-180 ore)
        3.000 lei

         

        Pentru mai multe informații:
        Regulament privind programele postuniversitare
        Regulament privind taxele de școlarizare

        Pentru plata taxelor vă rugăm sa accesați următoarele link-uri: 

        plationline.ase.ro/cauta-pers.php

        economic.ase.ro/taxe-si-tarife

        CALENDAR

        Înscrieri ONLINE

        09.10.2023 – 10.11.2023

        Începerea cursurilor

         27.11.2023 

        Încheierea contractului de studii

        13.11.2023-22.11.2023 

        Plata a ½ din taxa de școlarizare

        15.12.2023

        Plata a ½ din taxa de școlarizare

        05.04.2024

        TESTIMONIALE

        Alina Horhogea

        Alina Horhogea

        avocat HORHOGEA Boutique Law Firm

        ” “Never stop learning” spune englezul și bine face! La cursul postuniversitar de Drept Fiscal se învață și se învață bine. Abordarea multidisciplinară, o platformă ingenioasă și ușor de accesat, lectori atenți și foarte bine pregătiți fac ca orice profesionist al dreptului să învețe, chiar și după mulți ani de practică, în care credea ca le știe pe toate. Am fost profund impresionată de claritatea informațiilor, atenția acordată detaliilor, deschiderea cu care lectorii stăteau până noaptea târziu ca să explice notiuni și să dezbată spete pe care să le deslușească, în egală măsură, și economistul, dar și juristul. Felicitări organizatorilor!”

        Andreea Lutz

        Andreea Lutz

        Managing Partner Lutz&Associates

        Rezumând într-un cuvant, programul postuniversitar urmat a reprezentat pentru mine o “crestere”. 

        Programul a fost o oportunitate excepțională de a-mi extinde cunoștințele profesionale despre dreptul fiscal al afacerilor, de a-mi oferi o înțelegere mai profundă a problemelor fiscale actuale și de a construi noi instrumente pentru a face față  provocărilor profesionale de zi cu zi din propria firma. Sunt totodată deosebit de bucuroasă că am avut șansa de a relaționa cu niste colegi exceptionali și cu profesori de top din domeniu. 

        Într-adevăr, programul de drept fiscal reprezintă o mare oportunitate de a investi în sine și totodată o experiență pe care o voi prețui pentru totdeauna.

         

        Costel Gheorghe Lungu

        Costel Gheorghe Lungu

        Chief Executive Officer Kraftanlagen Romania SRL

        Atât contextul fiscal actual, cât și aspirația profesională către dezvoltarea cunoștințelor specifice, au generat hotărârea de a considera programul drept o oportunitate de care trebuie să profit. 

        Cursul s-a constituit printr-o abordare holistică, ce s-a concretizat prin înțelegerea extensivă a tabloului panoramic al fiscalității. 

        Sprijinul cadrelor didactice și al profesionistilor din domeniului fiscalitatii, care ne-au călăuzit și asistat în demersul educațional s-a dovedit esențial în realizarea obiectivelor personale propuse. 

        Pregătirea academică riguroasă, varietatea subiectelor abordate, atenția deosebită pentru analiza evoluției cadrului legal și aprofundarea principiilor, dar și a conceptelor fundamentale, au avut drept rezultat o experiență de învățare prețioasă și presărată cu satisfacții profesionale.