TEME LUCRARE LICENTA

*temele cu X in dreapta titlului nu mai sunt disponibile

 

Drept civil. Teoria generala

Lect.univ.dr. Ana-Maria LUPULESCU

Aspecte teoretice și practice privind viciile de consimțământ;

Regimul juridic al nulității absolute a actului juridic civil;

Regimul juridic al nulității relative a actului juridic civil;

Aspecte teoretice și practice privind efectele actului juridic civil;

Clauzele nule și clauzele nescrise în reglementarea Codului civil;

Prescripția extinctivă, sancțiune de drept civil;

 

Drept constituțional și instituții politice

Prof.univ.dr. Mihai BĂDESCU

Constituție și constituționalism. Controlul constituționalității legilor în România

Cetățenia română:principii, natură juridică,dobândire, pierdere.

Cetățenia europeană

Inviolabilitățile cetățenilor români

Drepturile exclusiv politice în dreptul românesc și în dreptul comparat

Funcția legislativă a Parlamentului României

Instituția șefului de stat în România

Guvernul României:funcții,organizare,atribuții, acte

 

Teoria generală a dreptului

Prof.univ.dr. Mihai BĂDESCU

Raportul dintre drept si morala

Practica judecătorească (jurisprudența) și precedentul judiciar-izvoare ale dreptului

Aplicarea normei juridice în timp, în spațiu și asupra persoanelor

Elaborarea și sistematizarea actelor normative

Criza legii contemporane

Conceptul interpretării în drept

Curentul (școala) dreptului natural

 

Drept roman

Lect.univ.dr. Ionuț CIUTACU

Proprietatea în dreptul roman

Condiţia juridică a persoanelor în dreptul roman

Izvoarele dreptului privat roman

Contractele consensuale în dreptul privat roman

Obligațiile în dreptul privat roman

Sistemul succesoral roman

 

Drept civil. Persoanele

Lect.univ.dr. Andreea STOICAN-MATEI

Încetarea capacității de folosință a persoanei fizice.

Tutela și curatela, mijloace de ocrotire a minorului.

Capacitatea civilă a persoanei fizice.

Nulitatea persoanei juridice.

Capacitatea civilă a persoanei juridice. Aspecte teoretice și practice.

Reorganizarea persoanei juridice.

Dizolvarea persoanei juridice.

 

Istoria Statului și Dreptului Românesc

Lect.univ.dr. Ionuț CIUTACU

Instituția domniei la români

Sfatul domnesc și dregătorii în Moldova și Țara Românească

Proprietatea în vechiul drept românesc

Condiția juridică a persoanelor în vechiul drept românesc

Dreptul public și privat în Dacia provincie romană

Opera legislativă a lui Alexandru Ioan Cuza

 

Drept administrativ

Conf.univ.dr. Cătălin SĂRARU

Principiile dreptului administrativ european

Regimul juridic al actelor administrative

Contractul de concesiune

Contractul de parteneriat public-privat

Controlul în administrația publică

Forme și moduri de gestiune a serviciilor publice

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică

 

Drept civil. Drepturile reale

Lect.univ.dr. Ana-Maria LUPULESCU

Proprietatea comună în devălmășie;

Aspecte teoretice și practice privind proprietatea comună, ca modalitate a dreptului de proprietate privată;

Apărarea dreptului de proprietate prin acțiunea în revendicare – studiu de doctrină și jurisprudență;

Posesia și detenția precară în reglementarea Codului civil;

Aspecte teoretice și practice privind limitele dreptului de proprietate privată;

Dreptul de superficie în reglementarea Codului civil;

 

Drept penal. Partea generală

Prof.univ.dr. Constantin DUVAC

Vinovăția

Legitima apărare

Tentativa

Infracțiunea continuată

Concursul de infracțiuni

Recidiva

Participația penală proprie

Reabilitarea judecătorească

 

Dreptul Uniunii Europene

Conf.univ.dr. Răzvan-Horațiu RADU

Ordinea juridică a Uniunii Europene

Procesul decizional la nivelul Uniunii Europene

Competențele Uniunii Europene

Drepturile cetățenilor Uniunii Europene

Acțiunile în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene

Procedura trimiterii preliminare

Acțiunea în anulare

Protecția drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană

 

Drept civil. Teoria generală a obligațiilor

Conf.univ.dr. Charlotte ENE

Dinamica obligațiilor realizată prin cesiunea de creanță, prin cesiunea de datorie și prin cesiunea de contract

Stingerea obligațiilor prin plată

Stingerea obligațiilor prin mijloace alternative

Dobânda, penalitățile de întârziere și actualizarea creanței

Remediile aplicabile în caz de neexecutare a contractului

 

Drept financiar fiscal

Lect.univ.dr. Mirela BULIGA

Principiile în materie fiscală;

Regulile anti-abuz în materie fiscală;

Regimul cheltuielilor deductibile la calculul rezultatului fiscal al impozitului pe profit;

Regimul fiscal al microîntreprinderilor;

Impozitarea veniturilor din activitățile independente;

Actul administrativ fiscal. Tipuri, condiții, nulitate, contestare.

 

Drept comercial

Prof.univ.dr. Camelia STOICA

Comparație între noțiunea de întreprindere și fondul de comerț din perspectiva dreptului comercial roman și francez 

Cadrul conceptual al termenilor de „profesionist”, „comerciant”, „întreprindere”

Operațiuni asupra fondului de comert 

Regimul juridic al întreprinderii individuale vs societatea cu răspundere limitata 

Administrarea societăților pe acțiuni în sistem dualist 

Dispozitii comune pentru sistemul unitar și dualist de administrare a societății pe acțiuni 

Aportul la capitalul social – condiție de fond specială a contractului de societate 8. Regimul juridic al valorilor mobiliare emise de societățile pe acțiuni

 

DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ

Lect. univ. dr. Teodor MANEA

Omorul. Omorul calificat

Șantajul. Elemente specifice

Violul. Elemente specifice

Tâlhăria. Tâlhăria calificată

Favorizarea făptuitorului. Tăinuirea. Elemente specifice. Diferențe. Asemănări.

Infracțiuni de corupție pasivă. Elemente specifice.

Delapidarea

Infracțiuni de fals în înscrisuri oficiale. Elemente specifice. Probleme controversate.

 

Drept procesual penal

Lector univ. dr. Andrei-Viorel IUGAN

Principiul ne bis in idem

Excluderea probelor

Supravegherea tehnică

Arestarea preventivă

Procedura de Cameră Preliminară

Procedura simplificată a recunoașterii învinuirii

Revizuirea

Acordul de recunoaștere a vinovăției

 

Drept civil. Contracte speciale

Prof.univ.dr. Veronica STOICA

Revocarea contractului de donație

Aspecte teoretice și practice cu privire la mandatul cu reprezentare

Efectele și încetarea contractului de antrepriză

Consimțământul în contractul de vânzare

Închirierea locuințelor cu destinație specială

 

Drept civil. Succesiuni

Prof.univ.dr. Veronica STOICA

Drepturile speciale de mostenire ale sotului supravietuitor

Partajul de ascendent

Transmisiunea activului si pasivului succesoral

Aspecte teoretice vazute prin prisma jurisprudentei cu privire la nedemnitatea succesorala

Diferitele tipuri de testamente

Reguli aplicabile diferitelor categorii de mostenitori legali

 

Dreptul familiei

Lect.univ.dr. Ana-Maria LUPULESCU

Aspecte teoretice și de practică judiciară privind nulitatea căsătoriei;

Condițiile de fond și de formă la încheierea căsătoriei – studiu de doctrină și jurisprudență;

Studiu comparativ în ceea ce privește încetarea, desfacerea și nulitatea căsătoriei;

Filiația față de tată în reglementarea Codului civil.

Raporturile patrimoniale dintre soți.

 

Drept societar european

Conf. univ. dr. Ovidiu Ioan DUMITRU

Piața unică europeană. Istorie. Perspective (X)

Libera circulație a mărfurilor

Libera circulație a capitalurilor și plăților (x)

Libera circulație a lucrătorilor

Evoluția liberei circulații a serviciilor. Reglementare, impact și perspective (X)

Dreptul de stabilire al agenților economici în statele Uniunii Europene (X)

Societatea europeană

Aspecte privind încetarea activității societăților în dreptul european. Insolvența transfrontalieră

Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în statele Uniunii Europene (X)

 

Dreptul muncii

Prof.univ.dr. Raluca DIMITRIU

Contractul pe durată determinată si contractul cu fracțiune de normă – contracte de muncă speciale

Timpul de muncă si timpul de odihnă

Concedierea disciplinară

Perioada de probă la încheierea contractului individual de muncă

Negocierea contractului colectiv de muncă

 

Drept internațional privat

Conf.univ.dr. Charlotte ENE

Conflictul de legi în lumina Codului civil român

Conflictul de jurisdicţii în lumina Codului civil român

Persoana fizică în dreptul internaţional privat 

Legea aplicabilă obligaţiilor contractuale 

Legea aplicabilă obligaţiilor extracontractuale 

 

Dreptul comerțului internațional

Prof.univ.dr. Brândușa TELEOACĂ-VARTOLOMEI

Contractul internațional de factoring.

Contractul internațional de franchising.

Contractul internațional de leasing. 

Contractul internațional de vânzare-cumpărare.

Intermedierea în comerțul international.

 

Dreptul securității sociale

Conf.univ.dr. Ana VIDAT

Sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Drept bancar

Lect.univ.dr. Dragoș MĂNESCU

Contractul de credit bancar
Fuziunea și divizarea in domeniul bancar
Cerinte minime de acces si desfasurare a activității de către instituțiile de credit Secretul profesional
Redresarea si rezolutia institutiilor de credit
Contractul de facilitate de credit
Clauzele abuzive in contractul de credit pentru consum