TEME LUCRARE LICENTA

*temele cu X in dreapta titlului nu mai sunt disponibile

 

Drept civil. Teoria generala

Lect.univ.dr. Ana-Maria LUPULESCU

Aspecte teoretice și practice privind viciile de consimțământ;

Regimul juridic al nulității absolute a actului juridic civil;

Regimul juridic al nulității relative a actului juridic civil;

Aspecte teoretice și practice privind efectele actului juridic civil;

Clauzele nule și clauzele nescrise în reglementarea Codului civil;

Prescripția extinctivă, sancțiune de drept civil;

 

Drept constituțional și instituții politice

Prof.univ.dr. Mihai BĂDESCU

Dreptul statului de drept.Vulnerabilități ale statului de drept contemporan.

Constituție și constituționalism. Controlul constituționalității legilor în România

Cetățenia română:principii, natură juridică,dobândire, pierdere.

Cetățenia europeană

Inviolabilitățile cetățenilor români

Regimuri politice contemporane:prezidențiale,parlamentare,mixte(semiprezidențiale)

Drepturile exclusiv politice în dreptul românesc și în dreptul comparat

Separația și echilibrul puterilor în statele democratice

Funcția legislativă a Parlamentului României

Instituția șefului de stat în România

Guvernul României:funcții,organizare,atribuții, acte

Dimensiunea constituțională a digitalizării

 

Teoria generală a dreptului

Prof.univ.dr. Mihai BĂDESCU

Normativitatea socială:norme cutumiare,norme morale,norme juridice

Familii de drept tradiționale și religioase:dreptul musulman,dreptul indian și dreptul japonez tradițional

Actul juridic normativ-principal izvor de drept

Practica judecătorească(jurisprudența) și precedentul judiciar-izvoare ale dreptului

Aplicarea normei juridice în timp, în spațiu și asupra persoanelor

Elaborarea și sistematizarea actelor normative

Criza legii contemporane

Conceptul interpretării în drept

Responsabilitate socială și răspundere juridică

Școli și curente în gândirea juridică. Dreptul natural

 

Drept roman

Lect.univ.dr. Ionuț CIUTACU

Proprietatea în dreptul roman

Condiţia juridică a persoanelor în dreptul roman

Izvoarele dreptului privat roman

Contractele consensuale în dreptul privat roman

Obligațiile în dreptul privat roman

Sistemul succesoral roman

 

Drept civil. Persoanele

Lect.univ.dr. Andreea STOICAN-MATEI

Capacitatea civilă a minorului în reglementarea Codului civil.

Tutela minorului în reglementarea Codului civil. 

Încetarea capacității de folosință a persoanei fizice. 

Apărarea drepturilor nepatrimoniale în reglementarea Codului civil.

Subiectele de drept civil. Capacitatea civilă a acestora și identificarea lor în raporturile de drept civil.

Răspunderea pentru exercitarea necorespunzătoare a autorității părintești.

Protecția persoanelor fizice afectate de tulburări psihice. 

Curatela persoanei capabile.

Tutela și curatela, mijloace de ocrotire a minorului. 

Atributele de identificare a persoanei fizice. Aspecte teoretice și practice.

Capacitatea civilă a persoanei fizice. 

Aspecte teoretice și practice cu privire la organizarea și funcționarea asociației. 

Răspunderea pentru actele și faptele persoanei juridice. Reprezentarea

Nulitatea persoanei juridice. 

Capacitatea civilă a persoanei juridice. Aspecte teoretice și practice.

Reorganizarea persoanei juridice. 

Dizolvarea persoanei juridice. 

Aspecte de ordin teoretic și practic privind lichidarea persoanei juridice.

 

Istoria Statului și Dreptului Românesc

Lect.univ.dr. Ionuț CIUTACU

Instituția domniei la români

Sfatul domnesc și dregătorii în Moldova și Țara Românească

Proprietatea în vechiul drept românesc

Condiția juridică a persoanelor în vechiul drept românesc

Dreptul public și privat în Dacia provincie romană

Opera legislativă a lui Alexandru Ioan Cuza

Drept administrativ

Conf.univ.dr. Cătălin SĂRARU

Instrumentele de intervenție ale administrației publice în economie

Principiile dreptului administrativ european

Raporturile de drept administrativ

Regimul juridic al actelor administrative

Regimul juridic al contractelor administrative

Contractul de concesiune 

Contractul de achiziție publică

Contractul de parteneriat public-privat

Contractul de delegare a gestiunii seviciilor comunitare de utilități publice

Controlul în administrația publică

Controlul de tutelă administrativă

Controlul administrativ extern specializat exercitat de Curtea de Conturi

Controlul administrativ extern specializat exercitat de Avocatul Poporului

Răspunderea administrativ-disciplinară

Răspunderea contravențională

Răspunderea administrativ-patrimonială

Forme și moduri de gestiune a serviciilor publice

Regimul juridic al domeniului public

Moduri de dobândire și de stingere a dreptului de proprietate publică

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică

Modalități de utilizare a bunurilor din domeniul public

Particularitățile regimului juridic al domeniului privat

Principiile de organizare și funcționare a administrației publice locale

Conflictul de interese și incompatibilitățile privind consilierii locali și primarii 

Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilități publice

Integrarea autorităților și instituțiilor administrative din România în sistemul de valori al Uniunii Europene

 

Drept penal. Partea generală

Prof.univ.dr. Constantin DUVAC

Aplicarea legii penale mai favorabile

Vinovăția

Legitima apărare

Eroarea

Tentativa

Infracțiunea continuată

Infracțiunea complexă

Concursul de infracțiuni

Recidiva 

Participația penală proprie

Circumstanțele atenuante

Circumstanțele agravante

Confiscarea specială

Prescripția răspunderii penale

Reabilitarea judecătorească

 

Dreptul Uniunii Europene

Conf.univ.dr. Răzvan-Horațiu RADU

Evoluția tratatelor Uniunii Europene

Instituțiile Uniunii Europene

Ordinea juridică a Uniunii Europene

Procesul decizional la nivelul Uniunii Europene

Competențele Uniunii Europene

Drepturile cetățenilor Uniunii Europene

Relațiile internaționale ale Uniunii Europene

Acțiunile în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene 

Acțiunea în constatatrea neîndeplinirii obligațiilor

Procedura trimiterii preliminare

Acțiunea în anulare

Protecția drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană

 

Drept civil. Drepturile reale

Lect.univ.dr. Ana-Maria LUPULESCU

Proprietatea comună în devălmășie;

Aspecte teoretice și practice privind proprietatea comună, ca modalitate a dreptului de proprietate privată;

Apărarea dreptului de proprietate prin acțiunea în revendicare – studiu de doctrină și jurisprudență;

Posesia și detenția precară în reglementarea Codului civil;

Aspecte teoretice și practice privind limitele dreptului de proprietate privată;

Dreptul de superficie în reglementarea Codului civil;

 

Drept civil. Teoria generală a obligațiilor

Conf.univ.dr. Charlotte ENE

Dinamica obligațiilor realizată prin cesiunea de creanță, prin cesiunea de datorie și prin cesiunea de contract 

Stingerea obligațiilor prin plată 

Stingerea obligațiilor prin mijloace alternative

Dobânda, penalitățile de întârziere și actualizarea creanței

Remediile aplicabile în caz de neexecutare a contractului

 

Drept financiar fiscal

Mirela BULIGA

Principiile în materie fiscală;

Regulile anti-abuz în materie fiscală; 

Regimul cheltuielilor deductibile la calculul rezultatului fiscal al impozitului pe profit; 

Regimul cheltuielilor nedeductibile la calculul rezultatului fiscal al impozitului pe profit; 

Regimul fiscal al microîntreprinderilor; 

Impozitul pe dividende;

Impozitarea veniturilor din activitățile independente; 

Impozitul pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor. Impozitul pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală. 

Impozitul pe veniturile din investiții. 

Jurisprudența CJUE privind TVA deductibilă;

Actul administrativ fiscal. Tipuri, condiții, nulitate, contestare. 

 

Drept comercial

Prof.univ.dr. Camelia STOICA

Comparație între noțiunea de întreprindere și fondul de comerț din perspectiva dreptului comercial roman și francez 

Cadrul conceptual al termenilor de „profesionist”, „comerciant”, „întreprindere”

Operațiuni asupra fondului de comert 

Regimul juridic al întreprinderii individuale vs societatea cu răspundere limitata 

Administrarea societăților pe acțiuni în sistem dualist 

Dispozitii comune pentru sistemul unitar și dualist de administrare a societății pe acțiuni 

Aportul la capitalul social – condiție de fond specială a contractului de societate 8. Regimul juridic al valorilor mobiliare emise de societățile pe acțiuni

 

DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ

Lect. univ. dr. Teodor MANEA

Omorul. Omorul calificat

Vătămarea corporală. Elemente specifice

Șantajul. Elemente specifice

Traficul de persoane. Elemente specifice

Violul. Elemente specifice

Furtul. Furtul calificat

Tâlhăria. Tâlhăria calificată

Înșelăciunea. Elemente specifice

Favorizarea făptuitorului. Tăinuirea. Elemente specifice. Diferențe. Asemănări.

Nedenunțarea. Omisiunea sesizării. Elemente specifice. Diferențe. Relația cu alte infracțiuni.

Infracțiuni de corupție pasivă. Elemente specifice.

Infracțiuni de corupție activă. Elemente specifice.

Delapidarea

Abuzul în serviciu. Elemente specifice. 

Infracțiuni de fals în înscrisuri oficiale. Elemente specifice. Probleme controversate.

 

DREPT PROCESUAL PENAL

Lector univ. dr. Andrei-Viorel IUGAN

Principiul ne bis in idem

Acțiunea civilă în procesul penal

Excluderea probelor

Supravegherea tehnică

Arestarea preventivă

Arestul la domiciliu

Controlul judiciar pe cauțiune

Nulitatea în Dreptul Procesual Penal

Procedura de Cameră Preliminară

Procedura simplificată a recunoașterii învinuirii

Apelul

Contestația în anulare

Revizuirea

Redeschiderea procesului penal în cazul judecății în lipsă

Acordul de recunoaștere a vinovăției

Drept civil. Succesiuni

Prof.univ.dr. Veronica STOICA

Drepturile speciale de mostenire ale sotului supravietuitor

Partajul de ascendent

Transmisiunea activului si pasivului succesoral

Aspecte teoretice vazute prin prisma jurisprudentei cu privire la nedemnitatea succesorala

Diferitele tipuri de testamente

Reguli aplicabile diferitelor categorii de mostenitori legali

 

Dreptul familiei

Lect.univ.dr. Ana-Maria LUPULESCU

Aspecte teoretice și de practică judiciară privind nulitatea căsătoriei;

Condițiile de fond și de formă la încheierea căsătoriei – studiu de doctrină și jurisprudență;

Studiu comparativ în ceea ce privește încetarea, desfacerea și nulitatea căsătoriei;

Filiația față de tată în reglementarea Codului civil.

Raporturile patrimoniale dintre soți.

 

Drept societar european

conf. univ. dr. Ovidiu Ioan DUMITRU

Evoluția integrării europene și perspectivele sale 

Piața unică europeană. Istorie și perspective X

Libera circulație a mărfurilor X

libera circulație a capitalurilor și plăților X

Libera circulație a lucrătorilor X

Libera circulație a serviciilor X

Dreptul de stabilire al agenților economici în statele Uniunii Europene X

Constituirea și transferul societăților în dreptul europeanX

Societatea europeană

Aspecte privind încetarea activității societăților în dreptul european. Insolvența transfrontalieră X

Piața Unică Digitală

Dreptul muncii

Prof.univ.dr. Raluca DIMITRIU

Clauza de neconcurență si clauza de confidențialitate în contractul individual de muncă

Conflictele colective de muncă. Dreptul la grevă

Munca dependentă si munca independentă

Contractul pe durată determinată si contractul cu fracțiune de normă – contracte de muncă speciale

Timpul de muncă si timpul de odihnă

Concedierea disciplinară

Concedierea pentru necorespundere profesională

  Perioada de probă la încheierea contractului individual de muncă

Concedierea colectivă

Negocierea contractului colectiv de muncă

 

Drept internațional privat

Conf.univ.dr. Charlotte ENE

Conflictul de legi în lumina Codului civil român

Conflictul de jurisdicţii în lumina Codului civil român

Persoana fizică în dreptul internaţional privat 

Legea aplicabilă obligaţiilor contractuale 

Legea aplicabilă obligaţiilor extracontractuale 

 

Dreptul comerțului internațional

Prof.univ.dr. Brândușa TELEOACĂ-VARTOLOMEI

Contractul internațional de factoring.

Contractul internațional de franchising.

Contractul internațional de leasing. 

Contractul internațional de vânzare-cumpărare.

Intermedierea în comerțul international.

 

Dreptul securității sociale

Conf.univ.dr. Ana VIDAT

Sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.

 

Va rugam a completa această cerere dupa finalizarea comunicarii cu cadrul didactic coordonator cu privire la tema. 

Cererea trebuie semnata si trimisa pe email secretariat@drept.ase.ro