PRACTICA

LICENȚĂ & MASTER

Stimați studenți,

Pentru anul universitar 2023-2024, aveți mai jos locurile disponibile pentru practică, în funcție de anul de studiu. Vă rugăm să consultați lista și să alegeți 3 opțiuni pentru realizarea practicii pe semestrul 2.

Pentru anul II, anul III, anul IV și master vă încurajăm să alegeți un stagiu de practică în altă instituție față de cele la care ați făcut practică în anii precedenți, pentru a descoperi cât mai mult detalii despre diferite profesii juridice.


De asemenea, vă încurajăm să luați în considerare cerințele de practică indicate de parteneri, ce vă vor facilita învățarea în cursul stagiului.


Pentru detalii sau întrebări, contactați-ne la adresa dragos.manescu@drept.ase.ro

Vă adresăm rugămintea de a consulta metodologia și procedura privind încheierea convențiilor de practică.

Este necesar să acordați o atenție deosebită ghidului de practică (cu anexele aferente).

Stagiul de practică de specialitate se derulează în temeiul unei Convenții-cadru, încheiată între Academia de Studii Economice din București, în calitate de organizator de practică, un partener de practică (care activează în domeniul juridic și care poate asigura condiții optime pentru  desfășurarea practicii de specialitate) și studenții Facultății de Drept.

Convenţia de practică reprezintă acordul tripartit de practică, încheiat între organizatorul de practică, partenerul de practică și, respectiv, studentul practicant – care va fi completată de către toți studenții, indiferent dacă stagiul de practică se efectuează în temeiul unui contract individual de muncă sau nu.

Art. 4 al Convenției de practică reflectă următorul mecanism procedural:

Se va bifa situația corespunzătoare, după cum urmează:

Ø Dacă studentul nu este angajat al partenerului de practică:

Nu se efectuează în cadrul unui contract individual de muncă.

Ø Dacă studentul este angajat al partenerului de practică:

Se efectuează în cadrul unui contract individual de muncă, cei doi parteneri putând să beneficieze de prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor.

În cazul în care studentul este angajat al partenerului de practică, la convenția-cadru va fi anexată o adeverinţă – din cuprinsul căreia să reiasă poziţia pe care a fost angajat studentul şi precizarea atribuţiilor repartizate.

 

Anexa 1

Categorii de parteneri de practică acceptați pentru stagiul de practică

al studenților/masteranzilor Facultății de Drept

Categorii de partener de practică Programul de LICENȚĂ

Programul de MASTER

 

Instanțe de judecată: judecătorii/tribunale/curți de apel,

Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea Constituțională a României, Curtea de Conturi.

DA DA
Parchete civile și/sau militare – diverse grade de jurisdicție DA DA
Structuri organizatorice de desfășurare a activității de avocatură (cabinete, societăți profesionale etc.) DA DA
Structuri organizatorice de desfășurare a activității notariale (cabinete, societăți profesionale etc.) DA DA
Structuri organizatorice de desfășurare a altor profesii liberale relevante (executori judecătorești, specialiști în insolvență etc.) DA DA
Departamentul juridic al societăților ce activează în diverse domenii (bancar, asigurări, leasing, distribuție, consultanță etc.)  DA DA
Diverse instituții și agenții publice relevante (Consiliul Concurenței, Ministerul de Justiție, CSM etc.) DA DA
Oficiul Național al Registrului Comerțului sau Oficiile județene DA DA
Camera de Comerț și Industrie a României/camere județene de comerț DA DA
Curtea de Arbitraj Internațional de pe lângă CCIR DA DA
Institutul de cercetări juridice DA DA
Diverse structuri aflate în subordinea Ministerului de Interne DA DA
Prefectura Municipiului București DA DA
Primăria Municipiului București/primării de sector, din alte localități DA DA
Orice ale entități juridice relevante DA DA

Anexa 2

Ocupații acceptate pentru calitatea de tutore de practică 

Ocupație Cod COR

Program de LICENȚĂ

Program de MASTERAT

 

Avocat    261101

T

T

Jurisconsult    261102

T

T

Consilier juridic    261103

T

T

Notar    261906

T

T

Procuror    261201

T

T

Judecător    261202

T

T

Magistrat –asistent    261203

T

T

Inspector judiciar    261204

T

T

Personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor  – 261206

T

T

Mediator  – 243202

T

T

Executor judecătoresc    261901

T

T

Expert criminalist    261902

T

T

Expert jurist    261903

T

T

Consilier armonizare legislative    261910

T

T

Expert armonizare legislative    261911

T

T

Registrator carte funciară    261913

T

T

Revizor jurist    261914

T

T

Cercetător în domeniul științelor juridice    261915

T

T

Consilier proprietate industriala autorizat    261918

T

T

Consilier de probațiune    261921

T

T

Administrator judiciar    241219

T

T

Legendă : T – ocupație acceptată pentru Tutorele de practică; 

NOTĂ: 

Având în vedere desele recodificări, codurile COR sunt orientative.

În cazul în care ocupația tutorelui sau a studentului practicant nu se regăsește în tabelul de mai sus, pentru a stabili dacă ocupația efectiv desfășurată de tutore, respectiv student practicant, este relevantă din perspectiva practicii de specialitate se va verifica dacă sarcinile postului respectiv asigură aplicarea cunoștințelor însușite în cadrul programului de studii urmat.

 

Anexa 3

Instrucțiuni de completare a Convenției -cadru

Convenția-cadru se va imprima faţă-verso și se va întocmi în 3 exemplare

Rubrica din 

Convenția cadru

Studenții la programul de LICENȚĂ

Studenții la programul de MASTERAT

 

Preambul Datele partenerului de practică
Datele studentului practicant

Art. 3

Durata și perioada

Durata stagiului de minim …. de ore Durata stagiului de minim  … de ore

Stagiul de practică poate fi realizat oricând pe parcursul anului de studiu însă trebuie să fie finalizat la data susținerii colocviului.

Perioada stagiului de practică trebuie să cuprindă minimul de ore menționat mai sus.

 

Stagiul de practică poate fi realizat oricând pe parcursul anului II însă trebuie să fie finalizat la data susținerii colocviului.

Perioada stagiului de practică trebuie să cuprindă minimul de ore menționat mai sus.

 

Art. 4 alin.(1)

Se va bifa situația corespunzătoare stagiului ce urmează a fi realizat.

 

Art. 8

Informații referitoare la tutore și la cadrul didactic supervizor.

Se vor completa datele tutorelui și ale cadrului didactic supervizor.

Art. 9 

Numărul de credite transferabile

2 puncte de credite – anul I

3 puncte de credite – anul II

3 puncte de credite – anul III

3 puncte de credite – anul IV

OBSERVAȚII:

 • Se recomandă tehnoredactarea convenției cadru. În cazul completării de mână se va scrie cât mai citeț pentru a asigura lizibilitatea documentului.

 • Se recomandă completarea cu atenție și verificarea corectitudinii informațiilor completate. Deoarece convenția cadru reprezintă un contract NU se admit ștersături, corecturi sau alte modificări ulterioare.

Anexa 4

 

PORTOFOLIU  DE  PRACTICĂ

la Convenția-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență sau masterat

 1. Durata totală a pregătirii practice: …. ore

 1. Calendarul pregătirii: Semestrul al-II-lea al anului universitar (…februarie  ….mai …..)

 1. Perioada stagiului, timpul de lucru și orarul (de precizat zilele de pregătire practică în cazul timpului de lucru parțial): luni 8 ore (8.00-16.00), marți …

 1. Adresa unde se va derula stagiul de pregătire practică: București, Sector …, Str. … nr. 

 1. Deplasarea în afara locului unde este repartizat studentul aflat în practică vizează următoarele sedii: nu este cazul

 1. Condiții de primire a studentului/masterandului în stagiul de practică:
  1. Angajament de confidențialitate asumat
  2. Reguli de protecție a muncii însușite

 1. Modalități prin care se asigură complementaritatea între pregătirea de student/masterand realizată în cadrul Facultății de Drept din Academia de Studii Economice din București și cea dobândită în cadrul stagiului de practică:
  1. Partenerul de practică va stabili atribuții care să permită studentului practicant utilizarea noțiunilor însușite în cadrul disciplinelor de specialitate
  2. Studentul practicant va fi implicat în activități corespunzătoare tematicii parcursă în cadrul uneia sau mai multor discipline

 1. Numele și prenumele cadrului didactic din cadrul Facultății de Drept, care asigură supravegherea pedagogică a studentului practicant pe perioada stagiului de practică: ……

 1. Drepturile și responsabilitățile cadrului didactic supervizor din cadrul Facultății de Drept din Academia de Studii Economice din București, pe perioada stagiului de practică:
  1. Cadrul didactic supervizor asigură consultații de practică conform orarului afișat
  2. Cadrul didactic supervizor avizează Convenția cadru, inclusiv prezenta anexă
  3. Cadrul didactic supervizor monitorizează modul de desfășurare a practicii de specialitate în cadrul orelor de consultații
 2. Numele și prenumele tutorelui desemnat de partenerul de practică, care va asigura respectarea condițiilor de pregătire și dobândirea de către practicant a competențelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică: avocat titular al ….

 1. Drepturile și responsabilitățile tutorelui de practică desemnat de partenerul de practică:
  1. Tutorele va asigura îndrumarea studentului pe tot parcursul practicii
  2. Tutorele va stabili sarcini concrete pentru student în așa fel încât să permită acestuia să valorifice cunoștințele dobândite la cursurile parcurse și să acumuleze experiență practică
  1. La finalul stagiului de practică va elibera un document care să conțină calificativul acordat studentului (foarte bine, bine, suficient sau insuficient)

 1. Definirea competențelor care vor fi dobândite pe perioada stagiului de practică:

Nr. Competențe dobândite Modul de pregătire Locul de desfășurare a activității Activitățile planificate  Obs.
1.  Analizarea situației de fapt și elaborarea actelor juridice necesare în speță Discuții cu clientul în cadrul cărora au fost identificate problemele juridice, au fost studiate înscrisurile și s-a stabilit strategia de acțiune, concretizată în documentele întocmite La sediul partenerului de practică

Se vor descrie succint activitățile realizate în vederea dobândirii competenței specificată la nr.crt.1.

 

 
2. 

Înțelegerea modului de desfășurare a ședințelor de judecată, a rolului participanților procesuali.

Cunoașterea atribuțiilor diverselor servicii din cadrul instanțelor de judecată sau parchete sau secții de poliție

 

Asistarea la desfășurarea unui proces civil sau penal, realizarea anumitor operațiuni în cadrul procedurii civile sau penale sub îndrumarea tutorelui. La sediul instanțelor de judecată/parchete/secții de poliție etc. Se vor descrie succint activitățile realizate în vederea dobândirii competenței specificată la nr.crt.2.  
3.

Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei

 

Studierea: 

Regulamentul de organizare și funcționare a partenerului de practică sau a altei persoane juridice,

Organigrama 

Alte documente relevante – actul constitutiv, de ex.

Departamentul juridic al partenerului de practică

Se vor descrie succint activitățile realizate în vederea dobândirii competenței specificată la nr.crt.3.

 

 
4.

Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare

 

Cunoașterea normelor și procedurilor interne de recrutare și promovare

 

La sediul partenerului de practică Se vor descrie succint activitățile realizate în vederea dobândirii competenței specificată la nr.crt.4

 1. Modalități de evaluare a pregătirii profesionale dobândite de student pe perioada stagiului de pregătire practică și precizarea calificativului obținut de acesta:

  Nume și Prenume Calitatea / Funcție / Grad didactic Semnătura
Cadrul didactic supervizor      
Tutore      
Student aflat în practică      
DATA :    

OBSERVAȚII:

 • Modelul prezentat mai sus este dat cu titlu de exemplu. Acesta NU va fi reprodus de studenți, ci va fi adaptat la stagiul ce urmează să fie realizat.

 • Se recomandă tehnoredactarea portofoliului pentru a asigura lizibilitatea documentului.

 • Portofoliul se întocmește în 3 exemplare și constituie anexă la Convenția-cadru.

Anexa 5

 

ANTETUL PARTENERULUI DE PRACTICĂ

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta se adeverește că student/ul(a) ………………………………….. înmatriculat/ă în anul …… la Facultatea de DREPT din Academia de Studii Economice din București a efectuat un stagiu de practică de ………… ore în cadrul ……………………. în perioada …………. -…………… .

Pentru activitatea desfășurată studentul a obținut calificativul ………………………. .

S-a eliberat prezenta adeverință în … exemplare, pentru a-i servi la facultate.

Data:……………………..

Semnătura,

……………………………….

 

Anexa 6

Model orientativ de completare a caietului de practică

CAIET DE PRACTICĂ

Denumirea modulului de pregătire: 

Locul desfășurării practicii: ……………………………..

Perioada stagiului de practică: ………………………..

Partener de practică:

Tutore: …………………………………..

Student: ……………..

Anul:…………..

 Data

Timpul alocat

Competențe exersate

Activitatea desfășurată

Observații

 

20.05.

2021

60 de minute

Formarea deprinderilor de lucru cu justițiabilii. 

Deprinderea de a folosi în practică termenii, procedurile și tehnicile însușite in pregătirea teoretică universitară.

 

Am participat la întâlnirea tutorelui cu dl…… în vederea înființării unei societăți. 

Au fost stabilite următoarele:

– cea mai adecvată formă de societate în raport de activitatea ce urmează să fie desfășurată,

– etapele înființării societății,

– documentele necesare,

– importanța capitalului social, modul de constituire, natura aporturilor posibil a fi aduse

– înființarea SRL cu mai mulți asociați

– elementele esențiale ale actului constitutiv.

Explicarea conceptelor într-un limbaj simplu.

20.05.

2021

180 de minute

Dobândirea modalităților de organizare și conducere a activității de soluționare practică a dosarelor în lucru. 

 

Studiul dosarului privind pretențiile formulate împotriva cumpărătorului unui imobil care nu a achitat integral prețul.

Modul de redactare a diverselor acte de procedură cuprinse în dosarul unei cauze civile.

Modul de îndosariere a înscrisurilor în dosarul cauzei.

21.05.

2021

240 de minute

Dobândirea abilității de recunoaștere și evaluare a problemelor de drept in practică instanțelor.

Participarea la ședința de judecată.

Succesiunea actelor de procedură,

Conduita în fața completului de judecată.

 

 

 

 

Se recomandă întocmirea caietului de practică sub forma unui jurnal, în care se va detalia activitatea desfășurată în fiecare zi, în așa fel încât să se scoată în evidență competențele dobândite.

Anexa 7a

 

Echivalarea stagiului de practică cu perioadele lucrate

Stagiul de practică se echivalează cu perioada pentru care studentul a încheiat un contract individual de muncă,  în următoarele condiții:

 • Numărul orelor lucrate este de minimum ….. (pentru studenții înmatriculați la programul de licență) și de minimum …… (pentru studenții din cadrul programului de masterat);

 • Contractul de muncă se derulează după începerea anului universitar…., (pentru studenții înmatriculați la programul de licență); respectiv pe parcursul anului II (pentru studenții de la programul de masterat);

 • Activitatea desfășurată de student în calitate de angajat se regăsește în lista ocupațiilor prevăzute în Anexa nr. 2. În situația în care un student nu îndeplinește această condiție, există posibilitatea depunerii la secretariatul Facultății de Drept a unei cereri scrise de echivalare (adresată decanului), avizată în prealabil de cadrul didactic supervizor. În cerere se va justifica (anexându-se documente doveditoare) faptul că postul ocupat contribuie la aplicarea cunoștințelor însușite în cadrul programului de studii urmat.

Studenții înmatriculați la programul de licență care au deja statutul de angajat vor încheia o Convenție de practică, urmând a bifa art. 4, alin.1 caseta „□ Se efectuează în cadrul unui contract de muncă, cei doi parteneri putând să beneficieze de prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților”.

În vederea verificării prealabile a îndeplinirii condițiilor enumerate mai sus:

 • Studenții angajați care doresc echivalarea stagiului de practică vor depune la secretariatul Facultății de Drept până la termenul stabilit anual de conducerea facultății și afișat pe site-ul acesteia o adeverință de salariat din care să reiasă perioada de desfășurare a activității în temeiul contractului de muncă și codul COR al postului ocupat;

 • Studenții care se angajează pe parcursul anului universitar și doresc echivalarea stagiului de practică vor depune adeverința de salariat (conținând informațiile menționate mai sus) la secretariatul Facultății de Drept în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de prima lună a semestrului al doilea.

Studenții care nu întrunesc cumulativ condițiile precizate mai sus (și cărora nu li se aprobă eventualele cereri de echivalare a codului COR) NU pot echivala stagiul de practică cu perioada de angajare, urmând a desfășura un stagiu de practică în conformitate cu cerințele prezentului ghid.

Studenții care îndeplinesc condițiile de echivalare a stagiului se vor prezenta la colocviul de practică cu următoarele documente (pentru mai multe detalii a se vedea Anexa nr. 8 la prezentul ghid):

 1. Portofoliul de practică
 2. Adeverința de angajat cu specificarea perioadei de desfășurare a activității și a codului COR din contractul de muncă
 3. Caietul de practică

 

NOTĂ:

 • După cum se poate observa în lista de documente prezentată mai sus, studenții care îndeplinesc condițiile de echivalare a stagiului nu vor mai întocmi convenția cadru.

 • Echivalarea stagiului de practică cu perioadele lucrate se face doar cu respectarea condițiilor menționate în această anexă. În acest caz, restricțiile referitoare la partenerul de practică NU sunt aplicabile entității unde lucrează studentul și nici restricțiile privind ocupația tutorelui (calitatea de tutore va fi deținută de șeful direct căruia i se subordonează studentul la locul de muncă).

 • În vedere participării la colocviul de practică, studenții vor depune o nouă adeverință de salariat, în care se specifică perioada lucrată și codul COR precizat în contractul de muncă. Adeverința de angajat depusă pe parcursul anului universitar pentru verificarea prealabilă a îndeplinirii condițiilor necesare echivalării stagiului de practică cu perioadele lucrate va fi arhivată la nivelul decanatului.

Anexa 7b

 

Echivalarea stagiului de practică

cu stagiile efectuate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană

Stagiul de practică se echivalează cu stagiile efectuate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană în următoarele condiții:

 • Stagiul s-a efectuat în condițiile prevăzute de respectivul proiect;

 • Evaluarea s-a realizat în condițiile prevăzute de proiect. În cazul în care proiectul cu finanțare europeană nu specifică un mod de evaluare special, evaluarea se va face în condițiile standard stabilite în prezentul ghid și ale normelor, metodologiilor și regulamentelor aplicabile;

 • Partenerul de practică la care s-a desfășurat stagiul de practică se încadrează într-una din categoriile enumerate în Anexa nr.1, iar tutorele desemnat se încadrează într-una din categoriile de ocupații enumerate în Anexa nr. 2.

În cazul în care stagiul de practică efectuat în cadrul proiectului cu finanțare europeană nu întrunește toate condițiile enumerate mai sus, studentul va trebui să realizeze un nou stagiu care să întrunească exigențele statuate în prezentul ghid. Refacerea stagiului nu produce consecințe asupra eventualelor drepturi financiare obținute în urma participării în cadrul proiectului cu finanțare europeană.

Anexa 8

 

Cunoscând importanța practicii de specialitate în formarea profesională a absolvenților Facultății de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București, aceasta este prevăzută în planul de învățământ al programului de licență în toți cei patru ani de studii.

Activitatea desfășurată în cadrul practicii de specialitate este evaluată în cadrul unui colocviu în fața unei comisii de examinare alcătuită din cel puțin două cadre didactice și este apreciată cu note de la 1 la 10. În acordarea notei, comisia va ține seama de cunoștințele și abilitățile practice dobândite, de calitatea proiectului întocmit de student și de calificativul primit din partea partenerului de practică.

IMPORTANT! Nepromovarea disciplinei de practică conduce la refacerea stagiului de practică și la susținerea unui nou colocviu de evaluare în anul universitar următor. Colocviul de practică se poate susține în sesiunea de restanțe daca stagiul de practică a fost efectuat integral până la data susținerii acestuia.

Colocviul se susține:

 • Pe parcursul sesiunii de evaluare, după încheierea perioadei de practică prevăzută în graficul activităților didactice (în cazul studenților de la programele de licență);

 • În ultimele două săptămâni ale semestrului II (în cazul studenților de la programele de masterat).

Studenții se vor prezenta la colocviul de practică cu următoarele documente (lipsa unuia sau mai multora dintre documentele menționate atrage imposibilitatea susținerii colocviului):

 1. Convenția-cadru – condiții de validitate:

  1. Convenția-cadru trebuie să fie integral completată și să aibă toate semnăturile și ștampilele necesare. (ASE, Partener de practică, Student, Cadru didactic supervizor, Tutore) 

  1. Datele la care părțile au semnat Convenția-cadru trebuie să ateste faptul că aceasta a fost încheiată înainte de derularea stagiului de practică.

  1. În cazul în care Convenția-cadru nu este semnată de partenerul de practică sau acesta acceptă semnarea acesteia cu modificări, stagiul de practică nu va fi recunoscut.

  1. Cu titlu de excepție, studenții care echivalează stagiul de practică cu perioadele de angajare și îndeplinesc cumulativ condițiile stipulate în Anexa 7a a prezentului ghid, NU vor încheia Convenția-cadru.

Este obligatorie încheierea Convenției-cadru și predarea unui exemplar al acesteia cu ocazia susținerii colocviului.

 1. Portofoliul de practică (anexă la Convenția-cadru) – condiții de admisibilitate:

   1. Portofoliul trebuie să fie completat integral și să aibă toate semnăturile necesare (a Cadrului didactic supervizor, Tutorelui și a Studentului).

   1. Întocmirea portofoliului de practică este obligatorie și pentru studenții care echivalează stagiul de practică cu perioadele de angajare.

  1. Adeverința de practică sau Adeverința de angajat – condiții:

   1. Adeverința de practică trebuie să certifice faptul că studentul a efectuat:

    1. minimum ……………de ore de practică precizat în planul de învățământ, pentru studenții înmatriculați la programul de studii de licență.

    1. minimum …. de ore pe parcursul anului II, din cadrul programului de studii de masterat.

   1. Adeverința de angajat  trebuie să certifice că studentul a încheiat un contract individual de muncă, în calitate de angajat, în temeiul căruia a desfășurat:

– minimum de ore precizat în planul de învățământ, corespunzător anului de studii, pe parcursul întregului an universitar din cadrul programului de studii de licență

– minimum …. de ore pe parcursul anului II al programului de studii de masterat

De asemenea, adeverința de angajat trebuie să certifice codul COR al postului ocupat de student pentru a se putea verifica încadrarea în cerințele ghidului.

   1. Fie adeverința de practică, fie adeverința de salariat trebuie să fie datată, semnată și ștampilată de emitent.

   1. Din adeverință trebuie să reiasă calificativul acordat pentru activitatea desfășurată de student. În caz contrar, studentul va depune, suplimentar, un document semnat de tutore din care să reiasă calificativul obținut.

   1. Studenții care la data colocviului au încetat relațiile de muncă vor prezenta copii după contractul de muncă și alte documente din care să rezulte data angajării și data încetării contractului de muncă, precum și codul COR al postului ocupat.

   1. Având în vedere că, în cazul anumitor programe de practică cu finanțare europeană adeverințele de practică au fost arhivate în original la dosarul aferent proiectului, se acceptă şi fotocopii ale acestora.

   1. Adeverințele de practică sau adeverința de angajat se eliberează de partenerii de practică pe formatul utilizat de aceștia în mod curent. Un model orientativ al adeverinței de practică este prezentat în Anexa nr. 5 la prezentul ghid.

 1. Caietul de practică condiții de admisibilitate:

   1. Caietul de practică se prezintă sub forma unui jurnal în care sunt detaliate, cronologic, activitățile desfășurate pe parcursul practicii. Se recomandă ca acesta să fie tehnoredactat. Un model de completare a caietului de practică este prezentat în Anexa nr. 6 la prezentul ghid.

   1. În cuprinsul caietului de practică vor fi descrise activitățile desfășurate în cadrul stagiului de practică care cuprinde numărul de zile lucrătoare necesar acoperirii a minimum de ore precizat în planul de învățământ aferent anului de studiu în raport de care se face evaluarea (în cazul studenților de la ciclul licență), respectiv a minimum …. de ore (în cazul studenților de la programele de masterat).

  1. Întocmirea caietului de practică este obligatorie și pentru studenții care echivalează stagiul de practică cu perioadele de angajare.

Anexa nr. 9

FIŞĂ DE OBSERVARE

Nr.……. din……………….

Eliberată de instituţia parteneră de practică: …………………………………………………………………………………………………. 

cu sediul în ………………………………………………………………………………………, CIF ………………. telefon ……………………………, fax ………….…………………………, e-mail ……………………………………………………………………………… pentru 

Studentul(a) practicant(ă): 

………………………………………………………………………………….., domiciliat(ă) în localitatea ………………………………………, str………………………………………., nr……, judeţul ………………………., posesor al/posesoare a cărţii de identitate seria ……., nr………….…, eliberată de ………………………………………la data de ………………………………………, student(ă) la Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Drept, anul ……., programul de licenţă. 

Perioada stagiului de practică: Practicantul a efectuat un stagiu de practică în cadrul instituţiei gazdă în perioada ………………………………………, câte ……. ore/zi, totalizând un număr de  ……. ore de activitate practică efectivă. 

Locul de efectuare a practicii: . . ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Tutore desemnat de către unitatea parteneră de practică: 

• Numele şi prenumele: ………………………………………………………………………… 

• Funcţia: ……………………………………………………………………………………… 

• Telefon/e-mail: ……………………………………………………………………………………….. 

Aprecierea activităţii studentului practicant, efectuată de tutore:

Criteriu

 

Notă*

Respectarea orarului de lucru, a normelor de disciplină şi organizare a muncii

 

Îndeplinirea sarcinilor de muncă stabilite de către tutore

 

Gradul de însuşire a cunoştințelor practice

 

Modul de interacţiune cu ceilalţi membrii ai colectivului

 

Nota finală

*Nota finală este reprezentată de media aritmetică a notelor acordate pe fiecare criteriu în parte. Notele pot varia între 1 şi 10. 

Alte observaţii: 

Reprezentant legal Tutore

Instituţie organizatoare de practică 

PARTENERI DE PRACTICĂ ANUL I

Consiliul Superior al Magistraturii – 8 locuri

Oficiul Național al Registrului Comerțului – 10 locuri

Institutul Român pentru Drepturile Omului – 10 locuri

Curtea Constituțională a României – 20 locuri

Agenția Domeniilor Statului – 15 locuri

Avocatul Poporului – 8 locuri 

Săvescu și Asociații – 1 loc

Clubul Sportiv Universitar ASE București – 3 locuri

Penitenciarul București Jilava – 4 locuri

Penitenciarul București Rahova – 4 locuri

Cabinet de avocatura Adriana Moțatu – 2 locuri

DC Media Group – 2 locuri

Departamentul pentru Situații de Urgență – 50 de locuri

Consiliul Legislativ – 10 locuri

Agenția Națională Antidrog – 10 locuri 

Societatea Națională „Nuclearelectrica” S.A. – 10 locuri

Federația Organizațiilor Neguvernamentale Pentru Copil – 4 locuri

PARTENERI DE PRACTICĂ ANUL AL II-LEA

Consiliul Superior al Magistraturii – 7 locuri

Oficiul Național al Registrului Comerțului – 10 locuri

Agenția Domeniilor Statului – 5 locuri

Curtea de Conturi a României – 1 loc

Michelin România S.A. – 1 loc

Săvescu și Asociații – 1 loc

Penitenciarul București Rahova – 4 locuri

Clubul Sportiv Universitar ASE București – 2 locuri

Penitenciarul București Jilava – 4 locuri

Editura C H Beck SRL – 2 locuri 

Cabinet de avocatura Adriana Moțatu – 2 locuri

S.C.A. Buneci & Buneci – 2 locuri

DC Media Group – 2 locuri

Biofarm S.A. – 2 locuri

Departamentul pentru Situații de Urgență – 10 locuri 

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat – 1 loc 

Societatea Națională „Nuclearelectrica” S.A. – 10 locuri

CG M MARAVELA, A CODESCU, MV BULIGA – 1 loc

PARTENERI DE PRACTICĂ ANUL AL III-LEA

Oficiul Național al Registrului Comerțului – 10 locuri

Michelin România SA – 1 loc

Penitenciarul București Rahova – 4 locuri

Penitenciarul București Jilava – 4 locuri

Agenția Domeniilor Statului – 10 locuri

SCA Deli și Asociații – 1 loc

Curtea de Conturi a României – 1 loc

Banca Transilvania – 2 locuri

Cabinet de avocat Bogdan Bărbuceanu – 2 locuri

Maravela, Popescu și Asociații SPRL – 2 locuri

Sava I. Mihaela – cabinet de avocat – 1 loc

SCA Grecu și Asociații – 2 locuri

Biofarm SA – 2 locuri

Editura C H Beck SRL – 2 locuri

Cabinet de avocatura Adriana Moțatu – 2 locuri

Societate Profesionanlă Notarială „De Iure” – 1 loc

DC Media Group – 2 locuri

Consiliul de Mediere – 5 locuri

Departamentul pentru Situații de Urgență – 30 de locuri 

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat – 1 loc

Agenția Națională Antidrog – 5 locuri

Societatea Națională „Nuclearelectrica” S.A. – 10 locuri

PARTENERI DE PRACTICĂ ANUL AL IV-LEA

Agenția Domeniilor Statului – 10 locuri

Oficiul Național al Registrului Comerțului – 10 locuri

Cabinet de avocat Bogdan Bărbuceanu – 2 locuri

Sava I. Mihaela – cabinet de avocat – 1 loc

Domokos și Asociații – 1 loc

S.C.A. Țuca Zbârcea și Asociații – 2 locuri

Societatea Profesională Notarială „De Iure” – 2 locuri

Radu Opriș SPARL – 1 loc

Ceparu Irimia și Asociații – 1 loc

Penitenciarul București Jilava – 4 locuri

Penitenciarul București Rahova – 4 locuri

Banca Transilvania – 2 locuri

Cabinet de avocat Adriana Moțatu – 2 locuri

Consiliul de Mediere – 5 locuri

Departamentul pentru Situații de Urgență – 30 locuri

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat – 1 loc

Societatea Profesională Notarială EQUITY – 2 locuri

Agenția Națională Antidrog – 5 locuri

DC News Media Group – 2 locuri

Societatea Națională „Nuclearelectrica” S.A. – 10 locuri

Consiliul Concurenței – 3 locuri

PARTENERI DE PRACTICĂ MASTER

Agenția Domeniilor Statului – 10 locuri

Oficiul Național al Registrului Comerțului – 10 locuri

Domokos și Asociații – 1 loc

S.C.A. Țuca Zbârcea și Asociații – 2 locuri 

Curtea de Conturi a României – 1 loc

Radu Opriș SPARL – 1 loc

Maravela, Popescu și Asociații SPRL – 1 loc

Ceparu Irimia și Asociații – 1 loc

Penitenciarul București Jilava – 4 locuri

Penitenciarul București Rahova – 4 locuri

Banca Transilvania – 1 loc

Sîrbu & Vornicu – 2 locuri

Consiliul de Mediere – 5 locuri

Departamentul pentru Situații de Urgență – 18 locuri

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat – 5 locuri

Societatea Profesională Notarială EQUITY – 2 locuri

Agenția Națională Antidrog – 5 locuri

DC News Media Group – 2 locuri

Societatea Națională „Nuclearelectrica” S.A. – 10 locuri

Consiliul Concurenței – 3 locuri

O parte dintre partenerii de stagiu și-au exprimat următoarele cerințe pentru o bună desfășurare a stagiului de practică:
1. Curtea de Conturi a României – stagiul de practică va fi efectuat în perioada 25.03 – 12.04

2. Stagiul de practică la Săvescu și Asociații se va desfășura în perioada aprilie/mai

3. Consiliul Concurenței își rezervă dreptul de a selecta studenții pe bază de CV.

4. Stagiul de practică la Agenția Domeniilor Statului va începe după data de 1 martie

5. Practica la Penitenciarul București Rahova se va desfășura în două serii