La 24.12.2020 a fost încheiat Acordul de comerț și cooperare între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană de Energie Atomică, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de nord, de cealaltă parte. Astfel au fost consfințiți parametrii în care se vor desfășura relațiile post-Brexit între foștii membri ai Uniunii.

Potrivit Titlului IV (Partea a II-a) al Acordului (Art. CAP.1: Obiectivul), se permite libera circulație a capitalurilor și a plăților aferente tranzacțiile liberalizate, așa cum sunt ele prevăzute de Acord. Părțile vor permite, orice plăți și transferuri cu privire la tranzacțiile efectuate pe contul curent al balanței de plăți care intră în sfera de aplicare a prezentului acord. Regulile aplicabile sunt cele stabilite prin Statutul Acordului Fondului Monetar Internațional (Art. CAP.2: Contul Curent).

Prin Art. CAP. 3 este introdusă libera circulație a capitalului și consultarea reciprocă a părților pe subiect: 

  1. În scopul liberalizării investițiilor și alte tranzacții prevăzute în Titlul II [Servicii și investiții];
  2. Părțile se vor consulta reciproc în cadrul Comitetului specializat pentru Servicii, Investiții și Tranzacții digitale cu scopul de a facilita circulația capitalului între ele în vederea promovării comerțului și investițiilor.

Art. CAP.4 stabilește libertatea părților de a aplica legislația proprie cu privire la:

  1. faliment, insolvență sau protecția drepturilor creditorilor;
  2. emiterea sau tranzacționarea cu valori mobiliare, instrumente la termen, opțiuni și alte instrumente financiare;
  3. raportare financiară sau evidență a mișcărilor de capital, plăți sau transferuri atunci când sunt necesare autorităților de aplicare a legii sau de autorităților de reglementare financiară;
  4. infracțiuni, practici înșelătoare sau frauduloase;
  5. asigurarea respectării deciziilor sau hotărârilor în procedurile judiciare sau administrative;
  6. asigurări sociale, pensii publice sau scheme de economii obligatorii.

Fără a detalia, alin. 2 al articolului menționat stabilește că prevederile alin. (1) nu trebuie să se aplice în mod arbitrar sau într-o manieră discriminatorie care să se constutuie, de fapt într-o restricție deghizată a circulației capitalurilor, a plăților sau transferurilor de capital.

De asemenea, sunt stabilite măsuri de salvgardare temporare astfel, în caz de strictă necesitate (pct. 2), ca urmare a unor circumstanțe excepționale ce implică dificultăți serioase pentru funcționarea Uniunii economice și monetare sau  care amenință  Uniunea, se pot ”adopta sau menține măsuri de salvgardare cu privire la mișcările de capital, plățile sau transferurile de capital, pentru o perioadă care nu depășește șase luni” (pct. 1). Aceste măsuri sunt, însă, prevăzute doar în ceea ce privește Uniunea Europeană, nu și celelalte părti ale Acordului (Articolul CAP.5).

Nu în ultimul rând, sunt prevăzute, în Articolul CAP.6, restricții în cazul unor  dificultăți ale de balanței de plăți, respectiv de finanțare externă, indiferent ale cărei părți a Acordului. Părțile enumeră exemplificativ si nu limitativ, ca dificultăți sau amenințări următoarele: dificultăți serioase legate de retele de politică monetară sau ratele de politică de schimb valutar sau amenințări ale acestuia.

Aceste restricții vor fi notificate imediat celeilalte părți (pct. 5) și se referă la măsuri ce pot fi luate conform:

– pct. 3:  prevederilor GATT 1994 și ale dispozițiilor privind balanța de plăți din cuprinsul Acordului general privind tarifele și comerțul din 1994, în cazul comerțului cu mărfuri;

  • pct. 4: Articolului XII din Acordul general privind comerțul cu servicii, în ceea ce privește comerțului cu servicii;

Luarea restricțiilor sus-menționate va implica realizarea de consultări imediate în cadrul Comitetului specializat pentru Servicii, Investiții și Tranzacții digitale, cu excepția cazului în care consultările au loc în alte foruri. În cadrul acestor consultări, pot fi, și vor fi, folosite constatările relevante de natură statistică sau faptică prezentate de către Fondul Monetar Internațional și vor fi luate în considerere concluziile evaluărilor realizate de către Fondul Monetar Internațional cu privire la  balanța de plăți și situația financiară externă a părții în cauză (pct.7).