Dragi studenți,
Vă informăm că dosarele pentru obținerea burselor sociale pot fi depuse în format electronic, la adresa de mail instituțională a secretariatului Facultății de Drept, secretariat@drept.ase.ro după cum urmează:
⁃ în perioada 15.02-19.02 2021 (până la ora 13.00), de către studenții din anul I, înmatriculați la programul de studii universitare de licență;
⁃ în intervalul 15.02-19.02 2021 și 22.02-26.02.2021 (până la ora 13.00) de către studenții din anul I de la studiile universitare de masterat.
Informații pe larg privind documentele necesare și Metodologia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenții de la învățământul cu frecvență în anul universitar 2020-2021 veți regăsi accesând următorul link:
Bursele sociale se acordă, la cerere, pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani, în limita a 30% din fondul total de burse alocat facultăţii, studenților integraliști, de la forma de finanţare buget.
Pot beneficia de bursă socială şi studenții de la programele de studii organizate la forma de învăţământ cu frecvență finanţaţi prin taxe de şcolarizare, conform prevederilor art. 7 alin. (1), din Legea nr. 441/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, dar numai în cazul în care sunt integraliști și dovedesc cu acte că sunt orfani de ambii părinţi sau provin din casele de copii sau din plasament familial.
Studenții care solicită bursă socială trebuie să depună online, la adresa de email a secretariatului facultății (secretariat@drept.ase.ro) un dosar care să conțină copii ale următoarelor documente:
⁃ cerere tip de bursă socială;
⁃ documente doveditoare, respectiv: 1. înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale (adeverință de venit care să precizeze salariul net din lunile noiembrie, decembrie, ianuarie). În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație pe proprie răspundere în acest sens, însoțită de documentele care atestă acest lucru. 2. copii ale certificatului/certificatelor de deces ale părintelui/părinților, hotărârea privind darea în plasament, hotărâre judecătorească de divorț, dacă este cazul. 3. certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se regăsește în lista de la art. 2, alin. (2), lit. b) din Metodologie.
⁃ copii ale actelor de identitate pentru toţi membrii majori ai familiei, dacă este cazul; pentru membrii minori se va depune copia certificatului de naștere.
⁃ Cupon de pensie (inclusiv pentru cele de urmaș/invaliditate)/alocație) – pentru lunile noiembrie, decembrie, ianuarie.
⁃ Cupon de șomaj (dacă este cazul) pentru lunile noiembrie, decembrie, ianuarie;
⁃ Adeverință de la primărie care să ateste că nu sunt încasate venituri din urma unor terenuri. În cazul în care se obțin venituri, este necesar ca în cuprinsul adeverinței să fie precizată suma netă pentru ultimele trei luni/pe an. Acest document este solicitat numai în cazul celor care au domiciliul în mediul rural.
⁃ Adeverință de la ANAF (pentru toți membrii majori);
⁃ Adeverință eliberată de școală/universitate – în cazul burselor obținute de frații solicitantului, dacă este cazul.
⁃ Extras de cont, în cazul veniturilor din dobânzi.