Importanța garantării dreptului la apărare și la un proces echitabil a fost, din nou, subiectul unor dezbateri nu doar teoretice, cât mai ales practice, Curtea Europeană a Drepturilor Omului publicând recent o serie de hotărâri prin care cetățenilor li s-au încălcat aceste drepturi fundamentale.

1) Cazul Voroțnikova v. Letonia (68188/13, hotărâre din data de 4 februarie 2021) – Speța face referire la o plângere formulată în temeiul art. 6 alin. 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, conform căreia hotărârea instanței naționale a fost pronunțată în baza unor documente dobândite ilegal, care nu au fost comunicate și părții adverse, formularea unor obiecții de către reclamantă cu privire la aceste înscrisuri nefiind permisă de instanță, fiind astfel încălcat principiul contradictorialității procesului.    

Curtea a reținut faptul că cerințele rezultând din principiul contradictorialității și a garantării dreptului la apărare trebuie să aibă la bază aceleași argumente indiferent că este vorba despre o cauză de natură civilă sau penală (a se vedea Nideröst-Huber v. Elveția, 18 Februarie 1997 și Werner v. Austria, 24 Noiembrie 1997). Contradictorialitatea presupune, implicit, dreptul părții de a lua oricând la cunoștință de înscrisurile depuse la dosarul cauzei, care pot influența decizia instanței, precum și dreptul acesteia de a formula și a-și expune opinia cu privire la acestea (a se vedea Kress v. Franța, nr. 39594/98, Ferreira Alves v. Portugalia nr. 25053/05 și K.D.B. v. Olanda, 27 March 1998). 

Conform opiniei Curții, cele precizate anterior sunt, de asemenea, aplicabile și în cazul procedurilor administrative, în baza art. 6 din Convenție, indiferent de natura procedurii prealabile (a se vedea Kress v. Franța, nr. 39594/98, Regner v. Cehia nr. 35289/11 și Meral v. Turcia, no. 33446/02).

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-207632%22]} 

2) Cazurile Kurochenko și Zolotukhin v. Ucraina (20936/16 și 53257/16, hotărâre din data de 11 februarie 2021) – Cauzele se referă la o serie de proceduri penale ce se aflau în desfășurare, cu privire la infracțiunile comise de cei doi în regiunea Luhansk, regiune asupra căreia, în contextul politic existent, guvernul ucrainean nu mai deținea controlul. Procedurile penale nu au putut fi finalizate, deoarece autoritățile ucrainiene nu au mai putut avea acces la o serie de înscrisuri și probe. Reclamanții au contestat că autoritățile nu iau măsuri suficiente pentru a avansa examinarea cazurilor lor în aceste condiții sau pentru a-și reglementa statutul în acest sens într-un mod clar. Au invocat articolul 6 alin. 1 și articolul 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și articolul 2 din Protocolul nr. 7 la Convenție. 

Primul reclamant a contestat, de asemenea, în temeiul articolului 5 alin. 1 și 4 al Convenției, că privarea sa de libertate în această situație a fost ilegală și că nu a avut parte de respectarea unor proceduri eficiente pentru revizuirea legalității măsurii. Al doilea reclamant s-a plâns, de asemenea, în temeiul articolului 2 din Protocolul nr. 4, că i s-a impus o restricție asupra libertății de circulație în contextul procedurilor penale în cauză.    

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut faptul că în cazul în care o persoană este privată de libertate în temeiul unei condamnări de către o instanță competentă, dar motivele care au justificat privarea de libertate a persoanei s-au modificat cu trecerea timpului, posibilitatea formulării unei căi de atac este necesară și se impune potrivit dispozițiilor Convenției (a se vedea Kafkaris v. Cipru 9644/09,  21 Iunie 2011).

Totodată, solicitarea reclamanților a fost admisă pentru faptul că aceștia nu au contestat lipsa celerității în cauză, în privința judecării căilor de atac asupra măsurilor dispuse, ci tocmai faptul că instanța națională nu a luat în considerare motivul real pentru care ei fuseseră privați de anumite drepturi, și anume lipsa unor informații cauzate de lipsa accesului autorităților la anumite documente care ar fi schimbat situația lor. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-207845%22]}