Admitere Licență DreptASE

Admitere Iulie 2024

Înscrierea se va desfășura pe platforma de admitere:

admitere.ase.ro

Cifra de școlarizare propusă pentru anul universitar 2024 – 2025:

număr maxim studenți care pot fi școlarizați: 150

Contact Facultatea de Drept:

email: secretariat@drept.ase.ro

telefon: 021-3191900/392

INFORMAȚII SIMULARE

1. Se poate participa la simulare cu condiția înregistrării în prealabil.

2. Informațiile privind clădirea ASE și sala de examen se vor primi prin intermediul adresei de e-mail declarată la înscriere.

3. Accesul în sală este permis pe baza actului de identitate, în intervalul orar comunicat de organizatori prin contul individual și pe acest site.

4. Pe toate durata desfășurării examenului, actul de identitate este păstrat la vedere, pe bancă.

5. Nu se poate intr în sala de examen cu echipamente electronice și nici cu materiale care permit rezolvarea subiectelor.

6. Persoanele care însoțesc candidații nu au acces în clădirile în care se desfășoară examenul.

IMPORTANT!! REZULTATUL OBȚINUT LA EXAMENUL DE SIMULARE NU ESTE LUAT ÎN CALCUL ÎN CADRUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

ASE nu oferă cazare pe parcursul desfășurării simulării examenului de admitere.

Rezultatul obținut de tine în cadrul simulării îl primești în contul creat pe platformă și prin e-mail.

Cum devii student la licenţă drept în 2024?

1. ESEU MOTIVAȚIONAL (evaluat cu calificativul admis/respins)

2. EXAMEN la disciplinele: Limba Română și Economie

MEDIE ADMITERE DREPT = Notă examen

Calendar

Înscrieri – 12-19 iulie (V-V), Vineri, 19 iulie până la ora 16:00

Afișarea rezultatelor obținute la eseul motivațional: 22 iulie (L)

Termen contestații: 22 iulie (L) 14:00 – 16:00

Afișarea repartizării pe săli pentru examen: 24 iulie (Mi)

Examen (Limba română și Economie): 25 iulie (J)

Depunere contestații: 27 iulie (S)

Afișarea candidaților repartizați pe locurile finanțate de la buget, finanțate prin taxă, a celor aflați în așteptare și a celor respinși: 29 iulie (L)

Depunerea în original a diplomei de bacalaureat și/sau plata a jumătate din taxa anuală de școlarizare: 29-31 iulie (L-Mi), Miercuri, 31 iulie până la ora 14:00

Afișarea repartizării candidaților admiși pe locurile finanțate de la buget și finanțate prin taxă și a celor respinși: 1 august (J)

Simulare

 • Data și ora: sâmbătă, 13 aprilie 2024, ora 13:30 – 16:30
 • Durata: 3h
 • Disciplinele de examen: Limba română și Economie

Structura examenului:
Sub formă de test grilă, care include 100 de întrebări – grilă, fiecare întrebare are cinci variante de răspuns, doar una dintre acestea este corectă. Dintre cele 100 de întrebări, 60 sunt întrebări aferente disciplinei Limba română (PLR) și 40 întrebări pentru disciplina Economie (PE).

Calcularea punctajului:
Punctajul total aferent întrebărilor este de 90 puncte (din care 54 pentru întrebările de Limba română și 36 pentru întrebările de Economie), la care se adaugă 10 puncte din oficiu.
Punctajul general (PG) se calculează prin însumarea punctajelor obținute de candidat (PLR și PE) aferente întrebărilor, la care se adaugă cele 10 puncte din oficiu, iar suma rezultată se împarte la 10.

Nota finală obținută la simularea examenului de admitere:

formula

DETALII EXAMEN ADMITERE

În cazul candidaților pentru programul de studii universitare de licență organizat de Facultatea de Drept, admiterea se face prin concurs, în urma examenului desfășurat sub forma testului grilă de evaluare a cunoștințelor, organizat în aceeași zi, la Limba română și Economie, din bibliografia de concurs.

Admiterea la Facultatea de Drept se face pe baza mediei generale de admitere (MGA_DREPT), calculată ca medie a punctajului testului grilă la limba română (PLR) și a punctajului la testul de economie (PE), punctajul total maxim aferent întrebărilor (PLR+PE) este de 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu.

𝑀𝐺𝐴_𝐷𝑅𝐸𝑃𝑇 = (PLR+PE + 10)/10

Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de licență este 5,00 (cinci).

În cazul examenului de evaluare a cunoștințelor pentru programul de studii universitare de licență organizat de Facultatea de Drept, examenul cuprinde 100 de întrebări-grilă, cu 5 variante de răspuns, dintre acestea una singură fiind corectă.

Dintre cele 100 de întrebări, 60 sunt întrebări aferente disciplinei Limba română (PLR) și 40 întrebări pentru disciplina Economie (PE), întrebări formulate din tematica de concurs .

Punctajul total aferent întrebărilor este de 90 puncte (din care 54 puncte pentru întrebările de Limba română și 36 puncte pentru întrebările de Economie), la care se adaugă 10 puncte din oficiu.

Punctajul general (PG) se calculează prin însumarea punctajelor obținute de candidat (PLR și PE) aferente întrebărilor, la care se adaugă cele 10 puncte din oficiu iar suma rezultată se împarte la 10.

Testul are o durată de trei ore și se susține cu prezență fizică, în campus.

Calculul punctajului și transformarea lui în medie se face astfel:

i. PG maxim este 100, PLR maxim este 54, PE maxim este 36, la care se adaugă 10 puncte din oficiu

ii. ME=PG/10

STRUCTURĂ ESEU MOTIVAȚIONAL

 1. Date de identificare a candidatului: (nume, inițiala/inițialele tatălui, prenume – din certificatul de naștere)
 2. De unde v-ați informat despre oferta educațională a ASE?
 3. Care sunt motivele alegerii programului de studii (prima opțiune) și argumentele pentru care ați ales să studiați la ASE (motive personale, preferințe legate de o anumită carieră, argumente pentru obținerea unei anumite calificări etc.)?
 4. Care sunt așteptările dumneavoastră privind viața de student în ASE (în ceea ce privește procesul educațional, precum și eventuala angajare pe durata studiilor)?
 5. După finalizarea programului de studii universitare de licență, vă gândiți să continuați studiile universitare de masterat în ASE?
 6. Ați avut realizări deosebite pe parcursul liceului (participări la olimpiade, concursuri, acțiuni de voluntariat, stagii, vizite etc.) care vă recomandă pentru a fi student la programele oferite de ASE?
 7. Cum doriți să vă implicați în activitățile extracurriculare organizate de cadre didactice sau studenți (participare la sesiuni de comunicări științifice studențești, concursuri, acțiuni de voluntariat, schimburi de experiență, participarea la/organizarea de activități culturale, sportive etc.)?
 8. Menționați, dacă doriți, alte elemente care considerați că vă recomandă.

Data………………………..

Semnătura candidatului…………………………………

Notă: Eseul va fi redactat la un rând, cu caractere Times New Roman, 12 și va conține între 300 și 500 de cuvinte. Semnătura candidatului semnifică și asumarea de răspundere privind originalitatea acestuia.

DOSAR DE ÎNSCRIERE

1. Diploma de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta). Absolvenţii programelor de studii din străinătate și ai liceelor internaționale din România, pe lângă diploma de bacalaureat/adeverinţa de absolvire, trebuie să încarce pe platforma de admitere și copia atestatului/adeverinței de echivalare emis/emisă de ministerul de resort – CNRED și vor transmite inaintea înscrierii, la adresa internaționaladmission@ase.ro, actele de studii (diploma de bacalaureat sau echivalenta, foile matricole corespunzătoare tuturor anilor de liceu și copia adeverinței emise de CNRED). Comisiile de admitere constituite la nivelul fiecărei facultăți vor verifica, împreună cu Direcția de Relații Internaționale dosarele candidaților;

2. Foaia matricolă (sau echivalenta acesteia) din care rezultă mediile anilor de studii (pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat din anii precedenți). Absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea din iulie 2024 vor încărca foaia matricolă sau adeverinţa care atestă mediile anilor de studii;
În cazul pierderii, distrugerii totale sau parțiale a diplomei de bacalaureat sau plastifierii acesteia, copia documentelor care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei de bacalaureat, (declarație pe proprie răspundere, autentificată la notariat, anunțul la Monitorul Oficial privind pierderea/deteriorarea actului de studii, adresa din partea liceului absolvit, din care să reiasă faptul că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei de bacalaureat și adeverința din care să reiasă rezultatele obținute la examenul de bacalaureat).

3. Adeverinţa medicală tip, eliberată de către cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, cu cel mult şase luni înainte de data înscrierii, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru înscrierea la facultate;

4. Certificatul de naştere;

5. Cartea de identitate;

6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

7. Declaraţia pe propria răspundere document ce se completează în platforma de admitere (Anexa 7), prin care candidatul declară că: nu a fost exmatriculat din ASE, fără drept de reînmatriculare; nu va beneficia, concomitent, de finanţare de la buget pentru două sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor şi nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora; a fost/nu a fost înmatriculat, la un alt program de studii universitare de licenţă, inclusiv numărul semestrelor în care a beneficiat de finanţare de la buget; a absolvit o altă facultate; este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

8. Adeverința emisă de universitatea unde a fost/este student, din care să reiasă forma de finanțare de la studiile urmate anterior (dacă este cazul).

10. O fotografie 3/4 tip legitimație/pașaport, format .jpg sau .jpeg;

11. Dovada plăţii taxelor de înscriere pentru cei care plătesc prin virament bancar.

12. Certificatul de competenţă lingvistică, prin care sunt certificate competenţele lingvistice pentru limba de predare a programului de licenţă la care candidează (dacă este cazul) sau acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau străinătate cu predare în limba de organizare a programului pentru care candidează;

13. Certificatul de orientare școlară și profesională/certificatul de încadrare în grad de handicapă, valabil la data depunerii acestuia, după caz;

14. Documentul care atestă apartenența la minoritatea rromă, după caz;

15. Documentul care certifică apartenența la sistemul pentru protecție socială, după caz;

16. Diploma care atestă obținerea distincției în cazul candidaților olimpici naționali și internaționali;

17. Documentul care să certifice scutirea de la plata taxei de înscriere pentru primele două opțiuni;

18. Declarația pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale (Anexa 8).

!! În cazul în care actele de studii și/sau de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie) sunt redactate în altă limbă decât română, vor fi încărcate pe platforma admitere.ase.ro și copii legalizate ale traducerilor în limba română.

!!! Toate documentele de mai sus, încărcate de fiecare candidat, vor constitui dosarul de admitere al acestuia. Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.